کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

ادامه اعتراضات کارگران شرکت هفت تپه

روز شنبه 2 مرداد ماه کارگران شرکت هفت تپه در دوازدهمین روز اعتصاب خود در محوطه شرکت دست به تجمع و راهپیمایی زدند.

کارگران کلیه بخش های مجتمع نیشکر هفت تپه همانند روزهای گذشته بر ادامه تجمع تا رسیدن به کلیه مطالبات خود تاکید کردند. آنها خواستار پرداخت حقوق‌های معوقه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، تمدید قرارداد کارگران بخش دفع آفات، واکسیناسیون کارگران و همچنین تعیین تکلیف وضعیت شرکت پس از اعلام لغو واگذاری می باشند.

پست های مرتبط این دسته