کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صفحه ویژه بمانسبت غم از دست دادن رفیق فرهاد شعبانی

اطلاعیه حمعی از کارگران اداره غله مدرس رباط کریم آبشناسان تهران.

سر افراز باد پرچم سرخ کارگران

با دلی پر از غم و اندو برای از دست دادن رفیقی پیشرو و خط دهنده ، فرهاد گیان باور کردنی نیست. منتظر جمعه بعد از ظهر هستیم خسته و دل تنگ اما سرشار از امید تلویزیون کومه له برنامه زنده داره انگار از زمین جدا می شدیم چهره رفیقی پر احساس و لطیف و مهربان که با کوچکترین یاد رفقای جن باخته چشمان سیاه و فشنگش پر اشک می شد. باور کردنش سخت است اما تاریخ مبارزه کارگران پر است از این فداکارها و از دس دادن  کادرهای جسور قاطع در مقابل دشمن طبقاتی امروز جمعی از کارگران غله آبشناسان با دلی  پر از خون و چشمانی پر از اشک پیمان می بندیم و اعلام میکنیم با مال و جان برای اهداف کومه له و حزب کمونیست ایران تلاش کنیم.

کاک فرهاد شما آتشی در جان ما بپا کردید راه رهایی را به ما آموختید

زمان شیون و عزا نیست، زمان اتحاد و پیوند کارگران با حزب است. هر چند با نگاه به چهره ات احساس غم میکنیم و روز جمعه بعد از ظهر نمی دانیم چکار کنیم. به تمام  رفقای کومه له در اردوگاه و هر جائی که هستند تسلیت می گوییم. چشمان پسرانش را از دور می بوسیم و از رفیق و شریک زندگیش درخواست تحمل این فراق رو داریم.

زندهبادکومهله

زنده باد حزب کمونیست ایران، هزاران بار یاد رفیق فرهاد شعبانی بخیر.

پست های مرتبط این دسته

پيام رسيده مهشيد مجاوريان

komalah

هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

komalah

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

komalah