کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیە کمیتە تشکیلات کومەلە درشهرهای کردستان ( تکش)

اخیرا اطلاعیەای با نام “کمیتە تشکیلات شهرها ی کردستان ” در فضای مجازی انتشار یافتە است. ما چنین اقدامی را گام دیگری در راستای فاصلە گرفتن از کومەلە و پیشبرد پروژە انشعابگرانه از سوی سازماندهندگان آن میدانیم.بە اطلاع میرساند کە ارتباط با فعالین کومەلە در شهرهای کردستان بە روال تا کنونی از کانال های معتبر و شناختە شدە تشکیلاتی بە پیش خواهد رفت. آدرس و شمارەهای اعلام شدە در این اطلاعیه کذائی از سوی کمیتە تکش فاقد اعتبار است . در اینجا یک بار دیگر شمارە تلفن و ادرس ایمایل کمیتە شهرهای کردستان را بە اطلاع عموم ، بویژە فعالین و دوستداران کومەلە در داخل کشور می رسانیم.
کمیتە تشکیلات کومەلە در شهرهای کردستان( تکش)
٢٩ اکتبر ٢٠٢١

 

پست های مرتبط این دسته

گزارش برگزاری کنفرانس سالانه تشکیلات آلمان حزب کمونیست ایران

komalah

رئوس اولویتهای تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران (مصوبە کنفرانس سیزدهم تشکیلات خارج از کشور حزب، سپتامبر ٢٠٢١)

komalah

قطعنامە کنفرانس سیزدهم تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران  در مورد اختلافات درون حزب

komalah

بیانیه سیاسی کنفرانس سیزدهم تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران

komalah

اطلاعیە پایانی کنفرانس سیزدهم تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران

komalah

تهدیدات جمهوری اسلامی بر علیە مردم كردستان عراق و احزاب و سازمانهای سیاسی كرد ایرانی را محكوم می كنیم

komalah