کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتراض کشاورزان زیان‌دیده در شوشتر

جمعی از کشاورزان بخش شُعیبیه شوشتر، در اعتراض به عدم پرداخت خسارت ناشی از خشکسالی برای کشت گندم آبی توسط بیمه، در مقابل ساختمان مدیریت بانک کشاورزی این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کشاورزان در تشریح مطالبات خود گفتند: “ستاد بحران و اداره کل هواشناسی، خشکسالی را تایید کرده اند و کارشناسان بیمه نیز به این خشکسالی و افت محصول اذعان داشتند ولی مدیریت بیمه “نوای کشاورزان جنوب” در شوشتر از پرداخت خسارت سر باز می زند و کشاورزان را به ستاد بحران برای دریافت خسارت ارجاع می دهد”.

پست های مرتبط این دسته