کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

اعتصاب کارگران پروژه‌ای پتروشیمی بوشهر

کارگران پروژه‌ای شرکت “استیم” شاغل در سایت 1 پتروشیمی بوشهر روز دوشنبه ۲۲ شهریور ماه دست از کار کشیده اعتصاب کردند.

این کارگران که حدود ۸۰ نفر از مشاغل جوشکار، فیتر، سیویل، داربست‌بند، نصاب، قالب‌بند و بتون‌ریز هستند در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های پیمانکار دست به اعتصاب زدند و خواستار افزایش دستمزد و تغییر نوبت کاری به ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت بر اساس خواست کارگران و وعده‌ی پیمانکار هستند.

پست های مرتبط این دسته