باید امکان مانور دادن بر سر ویروس کرونا را از رژیم اسلامی سلب کرد

امروز نە تنها فقر ،بیکاری، گرانی ، از چالش‌های بزرگ زندگی است که اکثریت مردم ایران  با آن دست به‌گریبانند، ‌ دست و پنجە نرم کردن با کرونا را نیز باید بە لیست بلند بالای گرفتاری های زندگیتحت حاکمیت رژیم اسلامی اضافە کرد. کرونا را اگر چە جمهوری اسلامی عامل نبود اما بدون تردیددر گسترش آن در ایران و ابعاد تلفاتی کە هر روزە از خود بە جا میگذارد،جمهوری اسلامی را باید عامل آن دانست. آنچە کە امروز در نتیجە شیوع این اپیدمی شاهدیم و لطمات بسیار سنگینی را کە ببار آوردە است را نباید در عدم رعایت بخشی از مردم و پیروی نکردن ازمقررات بهداشتی دانست، فراتر از آن علت را اساسا باید در بهره برداری ضد انسانی رژیم از گسترش این بیماری جستجو کرد.اقدامات بسیار محدود این رژیم در تهیە واکسن کرونا در همین راستا قابل توضیح است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ، مجموع بیماران کووید۱۹ در ایران  تا ٢۵ فروردین به دو میلیون و ۱۴۳ هزار و ۷۹۴ نفر و کل قربانیان به ۳۲ هزار و ۶۱۶ نفر رسیدە است . هم اکنون تقریبا همه استانهای ایران در وضعیت قرمز قرار گرفته اند و سیستم پزشکی و درمانی ایران در مقابله با آن در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.  در تازه‌ترین اظهارنظر در اینمورد، حسین قشلاقی، عضو شورای عالی نظام پزشکی گفته است که آمارهای کرونا در ایران پایین ارائه می‌شود و آمار قربانیان کرونا در ایران ۳ تا ۴ برابر آمار رسمی است که وزارت بهداشت اعلام می‌کند.

در همین رابطە رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد اخیرا گفته است که یک فاجعه انسانی بر اثر کرونا در ایران در حال رخ دادن است و راهی جز بستن شهرها و واکسیناسیون گسترده وجود ندارد. دکتر علی بیرجندی نژاد ضمن هشدار گفت: رتبه‌ کشور در مرگ و میر در حال ارتقاء است و حتی یک روز تاخیر در واکسیناسیون گسترده و عمومی نابخشودنی است.او می گوید: اگر وزارت بهداشت در نوروز به هر علتی نتوانست به طور موثر وارد میدان شود، لااقل در واکسیناسیون گسترده قافیه را نبازد و انتظار همه جامعه از دولت تهیه واکسن است.

بە گفتە سخنگوی سازمان غذاوداروی رژیم ، تاکنون تنها ۵٧٠هزار دوز واکسن وارد ایران شدە کە این ‌مقدار پاسخگوی واکسیناسیون تنها٢٨۵ هزارنفرازجمعیت کشور است . این در حالی است که مقامات رژیم ایران گفتە بودند تا پایان سال٩٩،سەمیلیون دوزواکسن بە شهروندان تزریق خواهد شد. این رقم تا کنون به  حدود ١٢۵هزاردوزرسیدە است.خبرگزاری “بلومبرگ” کە سرعت واکسیناسیون درجهان را تعقیب می‌کند گفتە است: رژیم حاکم بر ایران با سرعت کنونی تزریق، با حدود۴ هزاردوزواکسن درروز١٠سال طول می‌کشد تا ٧۵درصد جمعیت خودرا واکسینه کند.

در کنار چنین وضعیتی مرکزآمار رژیم جمهوری اسلامی اعلام کردە است، آماربیکاری درایران پیش‌ازشیوع ویروس کرونا از١٠درصد پایین‌ترنبودەاست اما با همەگیرشدن کرونا این آمارروبە افزایش یافتە و این رقم  بە بیش‌از۶میلیون نفررسیدە است.البته در اینمورد هم میتوان به یقین گفت آمار واقعی بسیار بیشتر از رقمیست کە اعلام میگردد. گذشتە از مسئلە بیکاری در همین مدت نرخ کالاهااز مواد خوراکی گرفته تا اجارەبها و کرایە اتوبوس و تاکسی و همە زمینەهای مربوط بە زندگی مردم مرتب در حال افزایش است. اقتصاد در حال فروپاشی را در کنار ورشکستگی سیاسی رژیم در قبال مردم و فقدان هر گونه  مشروعیت آن در نزد اکثریت مردم قرار دهید، آنگاە متوجە خواهیم شد کە رژیم اسلامی چرا این چنین در قبال اتخاذ اقدامات جدی برای ممانعت از شیوع کرونا و تهیە واکسن بسیار بە کندی عمل میکند. کرونا در شرایط فروپاشی اقتصادی و ورشکستگی سیاسی رژیم  میتواند همچون برکت الهی بکار گرفتە شود ، همانطور کە ٨ سال جنگ برکت الهی بود و همانطور کە هر اتفاق طبیعی کە خانە خرابی مردم را بدنبال میآورد ” مشیت الهی ” نامیدە میشود ، کرونا نیز میتواند چنین نقشی  داشتە باشد.

رژیم جمهوری اسلامی، نه کفایت از بین بردن فقر و فلاکت را دارد، نه توان تأمین رونق اقتصادی، نه قدرت پایان دادن به گرفتاری ها و مصیبت های زندگی اکثریت مردم را داراست . آنچە کە سران این رژیم دنبالش هستند،ادامۀ سیاست تا کنونی خود  با ماهیتی عمیقاً ضد انسانی و ظالمانه است. سیاستی که حال و آیندۀ زندگی مردم  ایران را به‌خطر انداخته است . سرنوشت مبارزه با فلاکت، ظلم و فساد گسترده بیش از هرزمانی با سرنوشت تلاش در راه تغییر نظام سیاسی حاکم بر ایران  و گشودن راه به سمت تغییرات بنیادین گره خورده است.تغییراتی کە در چهارچوب این حاکمیت به هیج وجه متصور نیست.

امروز در قبال چنین رویکردی از رژیم اسلامی، تأمین بهداشت و سلامتی مردم و اقدام فوری برای تهیە واکسن مجانی و واکسیناسیون همە شهروندان باید در صدر خواست های عمومی قرار گیرد.باید امکانمانور دادن بر سر ویروس کرونا را از رژیم اسلامی سلب کرد،تا زمین زیر پای آنان کە بە قیمت خانە خرابی مردم در تلاش برای تضمین ادامە حاکمیت ننگین خود هستند ، داغ شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *