کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
کردستان

برگزاری مراسم گرامیداشت ٢٥ نوامبر در شهر سقز

 

بنا بە گزارش دریافتی از شهر سقز ، ساعت ٣ بعد از ظهر امروز پنج شنبە ٤ آذر ١٤٠٠ خورشیدی برابر ٢٥ نوامبر ٢٠٢١میلادی روز مبارزە با خشونت علیە زنان، مراسمی در گرامیداشت این روز در گورستان روستای “ایچی” در محور جادە سقز_بانە برگزار شد.
در این مراسم جمع کثیری از زنان و مردان آزادیخواە و برابری طلب شرکت داشتند. مراسم با پخش تراکت و نوشتەهای در گرامیداشت ٢٥ نوامبر ، در محکومیت خشونت علیە زنان و تبعیض و قتل زنان آغاز گردید. در آدامە چند تن از زنان حاضر در مراسم ، بمناسبت روز ٢٥ نوامبر و در محکومیت خشونت علیە زنان در جامعە طبقاتی سرمایەداری کە منشاء و بازتولید کنندە خشونت و مردسالاری است و همچنین در ضرورت مبارزە جهت برابری حقوق زن و مرد در همە عرصەهای جامعە ، کار و خانوادە سخنانی ایراد کردند. این مراسم بعد از ٢ ساعت و در میان شور و شوق حاضرین بە پایان رسید.

پست های مرتبط این دسته

گرامیداشت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان در سنندج

komalah

برگزاری مراسم گرامیداشت ٢٥ نوامبر در شهر سقز

komalah

گرامیداشت ٢٥نوامبر روز جهانی علیە خشونت بر زنان در سنندج

komalah

گرامیداشت ٢٥نوامبر روز جهانی علیە خشونت بر زنان در سنندج

komalah

گرامیداشت روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان در شهر مریوان

komalah

اعتراض دانشجویان در شهرهای مختلف اقلیم کردستان

komalah