کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع اعتراضی کارگران معدن چادرملو

روز شنبه 2مرداد ماه جمعی از کارگران معدن چادرملو در اعتراض به نوع قراردادهای خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران پیمانکاری مجتمع چادرملو بابرپایی این تجمع و شکایت علیه کارفرمای اصلیِ چادرملو، خواستار حذف شرکت پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارفرمای مادر شدند.  یکی از معترضان می گوید طبق تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار «در کارهایی که طبع آن‌ها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.» از اینرو کارگران واحد ترانسپورت چادرملو بعد از یک ما و نیم کار بدون قرارداد با کارفرمای اصلی حاضر به عقد قرارداد با پیمانکار نیستند.

پست های مرتبط این دسته