کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اخبار ایران

تجمع کارگران هفت تپه و اعتراض به مسدود سازی اینترنت

روز شنبه 9 مرداد ماه در نوزدهمین روز اعتصاب کارگران هفت تپه، علاوه بر مطالبات پیشین خود، در حمایت از مردم خوزستان و اعتراض به طرح مسدود سازی اینترنت ادامه یافت.

کارگران نیشکر هفت تپه ابتدا اقدام به برپایی تجمع در برابر مدیریت این مجتمع  کردند و در ادامه در سطح خیابان‌های شوش دست به راهپیمایی زدند. کارگران نیشکر هفت تپه در جریان تجمع خود، به طرح جدید مسدود سازی اینترنت در ایران اعتراض کردند. همچنین از شروع اعتراضات به بی‌آبی در خوزستان، کـارگران هفـت تپه روزانه حمایت خود را از خواسته های برحق مردم خوزستان اعلام نموده‌اند. گفتنی است، اعتصاب کارگران هفت تپه در حالی ادامه پیدا می‌کند که تاکنون پاسخی به مطالبات آنان داده نشده است. این کارگران اعلام نمودند که تا رسیدن به خواست‌های خود به اعتصاب ادامه خواهند داد.

پست های مرتبط این دسته