خارج از کشور را به میدان دفاع از مبارزات برحق مردم بپاخواسته ایران تبدیل کنیم!

به دنبال افزایش قیمت بنزین و سھمیه بندی آن بر متن گرانی، فقر و بیکاری حاکم بر زندگی میلیونھا خانواده کارگری و سایر اقشار فرودست جامعه ایران، مردم کارگر و زحمتکش یک بار دیگر دست به اعتراضات گسترده در بیش از صد شھر ایران زدنده اند.

این اعتراضات سراسری، که وقوع آن قابل پیش بینی بود، نه ابتداء به ساکن و صرفا علیه افزایش

قیمت بنزین و سھمیه بندی آن، بلکه تداوم اعتراضات و اعتصابات کارگری و توده ھای بستوه آمده

است که بیش از چھل سال علیه شرایط حاکم بر جامعه مبارزه می کنند. اگر اکنون این جنبش در داخل نیازمند سازماندھی و شکل گیری یک رھبری رادیکال است، در خارج  از کشور نیز به حمایت و ھمبستگی بین المللی نیاز دارد.

کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران ضمن حمایت از دور جدید اعتراضات سراسری مردم بپاخواسته در ایران کلیه احزاب و سازمانھای چپ و کمونیست و انسانھای آزادیخواه را به برپایی و شرکت در کمپین حمایت از این حرکت سراسری مردم در ایران فرا میخواند. پ

اطلاع رسانی در باره اعتراضات به منظور جلب حمایت افکار عمومی و برگزاری اکسیونھای اعتراضی از زمره اقداماتی است که لازم است در اتحادعملی مشترک با سایر نیروھای چپ و سوسیالیست و انسانھای آزادیخواه در دستور کار قرار بگیرد.

کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران

۱۶ نوامبر۲۰۱۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *