در تجلیل از ٨مارس ، روز جهانی زن

حسن رحمان پناە

امروز دوشنبە ١٨ اسفند ١٣٩٩ برابر با ٨ مارس ٢٠٢١ روز جهانی زن است . ٨ مارس یادآور مبارزە و رزم بی آمان زنان کارگر و زحمتکش در طول یک قرن و نیم گذشتە می باشد . روزی کە بە همت زنان سوسیالیست از جملە کلارازتکین در ١١١سال قبل در کنگرە انترناسیونال دوم بعنوان روز زن بە رسمیت شناختە شد. انقلاب کارگری اکتبر و انترناسیونال سوم با تآکید بر جهانی بودن و فراکشوری بودن این روز ، بە آن ابعاد گستردە و جهانی داد.

سنت ٨ مارس ریشە در مبارزە و نبرد سنگر بە سنگر زنان کارگر برای دست یابی بە مطالباتشان دارد . کارگران و کمونیست ها،  فارغ از جنسیت، پیشاهنگ برافراشتن پرچم برابری زن و مرد در همە عرصەهای کار ، زندگی ، جامعە و خانوادە بودە و هستند . بە همت اتحاد ، سازمانیابی و رزم بی آمان جنبش طبقاتی و برابری طلبی زن و مرد ، امروز ٨ مارس در تعداد زیادی از کشورهای جهان بعنوان روز تعطیل رسمی شناختە می شود و سازمان ملل متحد نیز در سال ١٩٧۵ این روز را بعنوان روز جهانی زن کە محصول مبارزە پیگیر زنان و مردان برابری طلب و جریان کمونیست و چپ جامعە بود بە رسمیت شناخت.

در ایران تحت سلطە جمهوری اسلامی در طول ۴٢ سال گذشتە، مذهب و مردسالاری بعنوان دو رکن استبداد سیاسی و حکومتی و بازوان نظام سرمایەداری برای  حفظ نظم موجود، با اتکا بە سرکوب ، تحقیر و استثمار مضاعف زنان، عمر ننگین رژیم  را استمرار بخشیدەاند. اما زنان ایران تسلیم نشدە و یکی از ستونهای  اصلی نبرد با رژیم اسلامی در همە میدانهای مبارزە بودە و همدوش با طبقە کارگر در رزم انقلابی برای بە گور سپردن جمهوری اسلامی در سنگرهای اول مبارزە قهرمانانە جنگیدەاند .

٨ مارس روز جهانی زن را بە همە زنان و مردان کارگر و زحمتکش ، برابری طلب و عدالتخواە تبریک میگوئیم و فداکاری و مبارزە آنان  را ارج می نهیم. در همان حال و در این روز بار دیگر، بر آرادە اگاهانە ، سازمانیافتە و متحدانەامان در مبارزە پیگیر و مداوام علیە مناسبات طبقاتی مردسالار و ضد زن در نظام سرمایەداری تا تحقق سوسیالیسم کە رهایی واقعی زن تنها در چنین جامعەای بدست خواهد آمد ، تاکید میکنیم .در  عین حال از هر اقدام انقلابی ، هرچند کوچک در خدمت بە بهبود شرایط کار و زندگی زنان فعالانە دخالت و حمایت می نمائیم.

               

آزادی زن ، معیار آزادی  جامعە است.

٨مارس ٢٠٢١

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *