کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه و بیانیه های حزبی

اطلاعیە پایانی کنفرانس سیزدهم تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران

 

کنفرانس سیزدهم تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران با شرکت نمایندگان منتخب تشکیلاتهای حزب در خارج از کشور و حضور تعداد دیگری از اعضای حزب بە عنوان ناظر، در روزهای ٢٤ تا ٢٦ ماە سپتامبر ٢٠٢١ برگزار گردید.

کنفرانس بعداز تصویب آئین¬نامه و انتخاب هیأت رئیسه، با استماع گزارش سیاسی و تشکیلاتی کمیته خارج از کشور، کارخود را آغاز نمود و با مباحث و نقطەنظرات نمایندگان و ناظرین ادامە پیدا کرد. کنفرانس بعداز طرح قرارها و قطعنامەها، سرانجام با انتخاب کمیته خارج از کشور حزب کمونیست ایران برای یک دوره دو ساله، با موفقیت به کارخود پایان داد.

کنفرانس در آخرین بخش از کار خود ١٧ نفر از اعضای حزب را از میان کاندیداها برای کمیته تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران انتخاب نمود که عبارتند از رفقا: اسماعیل قهرمانی، اقبال شهبازی، رویا محمودی، اسرین قادری، داوود شاەنشین، رحیم ملکی، لالە محمدی، کامران دباغیان، مینو درخشان، کاوە الیاسی، ژیان ذوالفقاری، بهروز ناصری، کریم امانی، محیە ایرجی، عباس گویلی، عادل الیاسی، ناصر طاهری.

در روزهای آیندە مصوبات کنفرانس بطور کتبی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت و تلویزیونهای کومەلە و حزب کمونیست ایران گزارش تکمیلی را در این رابطە پخش خواهند نمود.

کمیته تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران
٢٧ سپتامبر ٢٠٢١

پست های مرتبط این دسته

اطلاعیه پایانی کنگره 18 کومه له

rezan

جوابیە کمیتە رهبری کومەلە ، بە نامە کمیتە اجرایی حزب کمونیست ایران

rezan

اطلاعیه کمیته مرکزی کومه له در دفاع از آموزش زبان مادری و دفاع از زارا محمدی

rezan

اطلاعیه کمیته زنان کومه له و حکا در محکومیت حکم ناعادلانه علیه زهرا محمدی معلم آموزش به زبان مادری

rezan

اطلاعیە دبیرخانە کومەلە در بارە اعدام مخفیانە حیدر قربانی زندانی سیاسی

rezan

گزارش برگزاری کنفرانس سالانه تشکیلات آلمان حزب کمونیست ایران

rezan