کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
مطالب رسیده

نمایش انتخابات سرد و برمق و نگرا یب خامنهای و کارنامه سیاه ریاست جمهوری روحا یب!

 

بهرام رحما نی

bahram.rehmani@gmail.com

کمتر ار دور روز مانده به نمایش انتخابات مهندسی شده در ایران، خامنهای با عجز و التماس خواستار حضور مردم پای صندوقهای رای شدوگفتکهعدمحضوردرانتخاباتبهمعنایفاصلهگرف یتمردمازنظاماسلامیاست. سخ ینا یب التماسی خامنهای با اعناف به اینکه اقشار محروم جامعه از نظام روی برگرداندهاند، گفت: «بع یض از کسا یب که، اظهار تردید میکنند در امر رسرکت در انتخابات، مرددند یا دلسردند، اینها ق رسرهای ضعیف و محروم جامعه هستند که خب اینها توقعات بهجا یب دارند و گلایه دارند از اینکه این توقعات برآورده نشده. مسئله معیشت، مسئله مسکن، مسئله اشتغال که خب واقعا بایست، مسئولان کشور به این مسائل برسند و بایست میرسیدند. اینها گلایهمندند، لذا دست و دلشان به انتخابات نمیرود و میگویند حالا خب مثلا رسرکت کردیم، چه فایده؟» شیخ حسن روحا یب هشت سال پیش با کلید وارد کارزار انتخاباب شد اما این کلید او آنقدر مصنوعی و زنگزده بود که نه تنها هیچ قفلی را بازنکرد،بلکهکارنامهسیاهین ینازاوباقگذاشت.ی در حالی دوران ریاست جمهیوری شیخ حسن روحاب به پایان خود نزدیک میشود که

با این مقدمه به بحث خود درباره کارنامه شیخ حسن روحا یب ادامه میدهیم. از منظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهن یگ، کارکرد یک انتخابات افزایش مشارکت شهروندان در قدرت، تعی یت سیاستهای کلان کشور،افزایشحقانیتوهمچن یتکارآمدیمدیریتعمومیسالماست.اماشهروندانایرایببهشکلآزادانهوسازمانیافتهدرچارچوب سازمانهایمردمیجامعهمدیبوسازمایبدرایننمایشانتخابات رسرکتندارند.اینانتخاباتنهشاملهمهگرایشهایسیاسیجامعهو بازتاب کامل افکار عمومی متشکل و سازمانیافته است، نه ذرهای رقابت و شفافیت و عدالت در آن وجود دارد. نخست همه نامزدها از سوی شورای نگهبان و تایید بیت رهنی جمهوری اسلامی انتخاب میشوند و سپس به مردم میگویند بیا یب به یگ از نامزدهای منتخب آنها را بدهید. به علاوه هیچ سازمان مردمی بطرف و نهاد ب یتالمللی بر این انتخابات شمار آرای آن ن ین نظارت ندارند. بنابراین هرم حاکمیت میبرد و میدوزد بدون این که اهمیت به حق و حقوق مردم داده شود. همزمان گرا یب و تورم روزافزون اک رنیت خانوادههای ایرا یب زم یتگن و نگرانتر کرده است. ایلنا گزار رسی از افزایش ۲۳ درصدی هزینههای زند یگ در کشور طی دو ماه گذشته خن داد و اعلام کرد سبد معیشت که شامل حداقلهای یک زند یگ است، به ۹ میلیون و ۰۳۱ هزار تومان رسیده است. درهم یترابطهفرامرزتوفیق،رییسکمیتهدستمزدکانونعالیشوراهاییاسلامیکارحکومتبهایلناگفتهاست:«باهمهتقلیلگرایبها، سبد معیشت حداقلی، حدود ۹ میلیون و ۰۳۱ هزار تومان شده است یعت در دو ماه و چند روز، یک رشد ۲۳.۰۳ درصدی در هزینههای زند یگ! اگر دستمزد کارگران در فروردین ماه، قادر به پوشش بخ رش از هزینههای زند یگ بود با رشد بیش از ۲۳ درصدی هزینههای زند یگ، سطح پوشش دستمزد به هم یت م ینان عقب افتاده است. هم یت الان در میانه خردادماه، حدود ۳ میلیون و ۰۱۱ هزار تومان هزینههای زند یگ کارگران افزایش یافته است.» این ارقام در حالی از زبان عوامل حکومت جاری میشود که بازنشستگان و تشکلهای کارگری مستقل و اقتصاددانان خط فقر در ایران را حدود ۰۳ تا ۰۰ میلیون تومان اعلام کردهاند. بنابراین رسرایطاقتصادیامروزایرانبهقدریفاجعهباراستکهخیلیازمردمهیچامیدیبهبهبوداوضاعدرحاکمیتجمهوریاسلامی ندارند. از سوی دیگر روزنامه همشهری در گزار رسی از وجود بازار غنرسمی فروش و تزریق واکسن کرونای آمریکا یب فایزر در تهران به قیمت ۳۳ تا ۰۱ میلیون تومان خن داده است. روز سهشنبه، ۳۳ خردادماه در روزنامه همشهری منت رسر شد، واکسنهای کرونای آمریکایب فایزر بهصورت قاچاق وارد ایران و در دفنهای اداری و مطبها یب مجهز به یخچالهای پی رسرفته برای نگهداری واکسن در چند نقطه از شهر

اکرنیتمردمایرانبا«نه»گف یتبهانتخاباتریاست

جمهوریدرواقع«نه»بزرگبهجمهوریاسلامیگفتهوبههم یتدلیلتبلیغاتریاستجمهوریامسالبسیارکمرمقوسرداست.

تهران و تعدادی باشگاههای ورز رسی لوکس، به متقاضیان تزریق میشود.

هم یتشیوهانتقالونگهداریاینواکسنوتزریقآننمیتواندازدیدمامورانجمهوریاسلامیپنهانبماندبههم یتدلیلمیتوانحدس

زدکهسرنخاینحرکتمافیایببهسرانومقاماتبلندپایهبهویژهسپاهپاسدارانمیرسدکهازاینطریقن ینکسبسودمیکنند.

در چن یت رسرایطی تصور عموم شهروندان ایرا یب این است که تفاوب ندارد چه کش رییسجمهور شود، زیرا اوضاع مملکت همیشه بر هم یت منوال بوده است. اک رن مردم ایران از وضعیت موجود در کشورشان احساس نارضایت عمیق میکنند، و به فکر عبور از جمهوری اسلامی و آینده بهن هستند. بسیاری بر این عقیدهاند که آرزویشان این است که ایران به یک کشور عادی تبدیل شود تا مدام تحتالشعاع اعدام، بازداشت، تروریسم، تحریم و جنگ نباشد. آنها امیدوارند اوضاع بهگونهای بهبود یابد که خودشان مستقیما جامعهشان را مدیریت کنند و به هیچ فرد و جریا یب اجازه ندهند از بالای سر آنها امر و نهی کند.

شاخص فلاکت در دوره ریاست جمهوری روحا یب از ۳۳ درصد به ۰۳ درصد رسید! محمدهادی سبحانیان کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با انتشار توئیت در صفحه شخض خود اعلام کرد: شاخص فلاکت طی سالهای ۹۲ تا ۹۹ از ۳۳ درصد به ۰۳ درصد افزایش یافته و این شاخص همچنان رو به افزایش است. شاخص فلاکت )Misery index( یک نشانگر اقتصادی است که از افزودن نرخ بکاری به نرخ تورم به دست میآید. آمارهای ارائه شده توسط محمدهادی سبحانیان بر اساس ارقام نرخ بیکاری و نرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار ایران است. پیشتیر ن ین بر یخ تحلیلگران اقتصادی با استناد به دادههای صندوق ب یتالمللی پول اعلام کرده بودند که شاخص فلاکت در دولت حسن روحاب رکورد ۳۳ سال گذشته را شکس یته است. ی ی ی آمارهای مرتبط با افزایش حجم نقدینگ در دولت روحاب نن نشان میدهد که دولت روحاب ۷ براب ِر اعتبار «مسکن مهر» پول چاپ کرده است.ی ی رقم چاپ پول در دولت روحاب به ۲۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس محاسبات مبتت بر آمارهای بانک مرکزی، در پایان فروردین امسال حجم پایه پولی در کشور به ۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان دولت دهم (۹۰ هزار میلیارد تومان) ۲۰۳ هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. بر این اساس مقداری که دولت روحا یب پول چاپ کرده بیش از ۷ برابر ۳۱ هزار میلیارد توما یب است که دولت قبل برای ساخ یت «مسکن مهر» پول چاپ کرد. این در حالیست که حسن روحا یب در ابتدای دولت یازدهم مدعی بود که ۳۱ هزارمیلیاردتومانپولیکهدولتدهمبرایساخ یت«مسکنمهر»چاپکردهعاملاصلیتورماست!امااکنوندربرابرآثارتورمی۲۰۳ هزار میلیارد توما یب که دولت او پول چاپ کرده و محل هزینه شدن آنها هیچ توضیحی نمیدهد. در واقع اقدامات دولت روحا یب در حوزه بازار مسکن ن ین فاجعهبار بوده و به گفته فعالان حوزه مسکن تصمیمها یب که در هیات دولت گرفته شده نه تنها راهگشا نبوده، بلکه بر مشکلات افزوده است. برای نمونه مصط یق قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک گفته است: «در دولت یازدهم و دوازدهم، اقدام قابل توجهی برای بخش مسکن انجام نشد و از سال ۰۲۹۳ تا ۰۰۱۱ تورم بیش از ۳۳۱ درصد را در بازار مسکن شهر تهران به وجود آوردند.» به گفته خسروی از جمله کارها یب که منجر به تضعیف بازار مسکن شد «تصمیم معاون اول رییسجمهور مب یت بر کاهش نرخ حقالزحمه مشاوران املاک بود. این کار انگ ینه فعالیت را از این صنف گرفت. مشاوران املاک به عنوان دلالت کننده نقش مهمی در کاهش قیمت مسکن دارند و هر نوع فشار به این صنف اثراتش را به شکل رشد قیمت مسکن نشان میدهد.» مصط یق قلی خسروی افزوده که «متاسفانه آدرس اشتباه در خصوص مقصر گرا یب بازار مسکن دادند. دولت ابتدا ادامه طرح مسکن یمهر را متوقف و مسکن اجتماعی را مطرح کرد اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشد. مسکن ملی هم یدیر به اجرا رسید. اما علت اصلی گرابها در بازار مسکن به تلاطمات اقتصاد کلان و افزایش نرخ ارز مربوط می شود، بعد دلار ۰۳۱۱ توماب را ایجاد کردند که به تولید رانت منجر شد.» ی از سوی دیگر نگاهی به کارنیامه عبدالناصر همت رییس بانک مرکزی روحاب که اکنون نامزد انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ۰۰۱۱ هم است، نشان از عملکرد منق او دارد. به گزارش وبسایت «نود اقتصادی» بررسی ارقام روزانه نرخ ارز در سال ۹۹ طبق گزارش بانک مرکزی نشان میدهد که قیمت دلار در آخرین روز ۹۹، ۰۰ هزار و ۹۱۱ تومان به ثبت رسیده و در انتهای بهمن سال ۹۹ به رقم ۳۳ هزار و ۰۱۱ تومان رسیده که نشان از تضعیف ۷۱ درصدی ارزش پول ملی در ۰۰ ماه اول سال ۹۹ را دارد. این در حالیست که نرخ دلار در سال ۹۹ رکوردی تازه به جا گذاشت و در روز ۳۰ مهرماه پارسال به ۲۰ هزار و ۹۱۱ تومان رسید که نشاندهنده کاهش ۰۰۰ درصدی ارزش پول ملی در آن زمان است. بنابراین همت که اکنون نامزد ریاست جمهوری است، بدترین عملکرد را در مدیریت بازار ارز از خود به ارث گذاشته است. رشد و گسنش گرا یب و تورم ن ین در دوره روحا یب بسابقه بوده است. آمارها نشان میدهد که سال ۰۲۹۹ بر سه دهک کمدرآمد جامعه بیشترین فشار گرا یب مواد خوراکی وارد شد، بهطوری که نرخ تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی از حدود ۰۱ درصد در ی ابتدای سال به بیش از ۰۰ درصد در پایان سال افزایش یافت. این افزایش فشار تورمی به اقشار کمدرآمد در حالیست که حسن روحاب مدعی بود تا پایان دولتش فقر مطلق را حذف خواهد کرد اما تا کنون، دولت او تنها نتوانسته فقر مطلق را حذف کند بلکه مواد غذا یب را از سفره این اقشار حذفکردهاست. ی افزایش تورم و رکود در هشت سال دولت روحاب سبب تعطیلی و نیمهتعطیل شدن بسیاری از واحدهای تولید، صنعت و خدماب شد. بر اساس آمارهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعت ایران تا پایان سال ۰۲۹۹ از مجموع واحدهای صنعت افتتاح شده در این شهرکها، تعداد ۹ هزار و ۳۳۰ واحد صنعت پس از بهرهبرداری غنفعال و تعطیل شدهاند. این آمارها نشان میدهد از مجموع ۹ هزار و ۳۳۰ واحد صنعت تعطیل شده در شهرکهای صنعت ایران، زمان تعطیلی ۰۲ واحد صنعت مشخص نیست، ۹۰ واحد صنعت تا قبل از سال ۰۲۹۱ تعطیل شده، از سال ۰۲۹۱ تا ۰۲۹۰ تعداد ۰۱۱ رسرکت، ب یت سالهای ۰۲۹۰ تا ۰۲۹۳ تعداد ۳ هزار و ۳۷۰ واحد صنعت و طی سالهای ۰۲۹۳ تا ۰۲۹۹ ن ین ۳ هزار و ۰۰۱ واحد صنعت جدید به لیست تعطیلشدگان اضافه شده است.

سرکوب و سانسور در دوره دولت حسن روحا یب افزایش چشمگنی یافت و قربانیان زیادی از مردم ایران گرفت. شماری از خانوادههای کشتهشدگان چهار دهه گذشته در ایران، از جمله اعدامهای دهه ۰۲۰۱، آبانماه ۰۲۹۹ و شلیک به هواپیمای مسافری اوکراین، مخالفت خودرابا رسرکتدرانتخاباتریاستجمهوری۰۰۱۱اعلامکردند.

بازماندگان و اعضای خانواده کشتهشدگان، شب گذشته در اتاق با نام «دادخواهی و نمایش انتخابات، کمپ یت رای برای» در شبکه اجتماعی کلابهاوس خواستههای خود را مطرح و تاکید کردند که تحریم نه فقط رای ندادن در انتخابات، بلکه «نه گف یت به جمهوری اسلامی»است. ی ی ی برادر نوید افکاری کشتگن ۳۷ ساله اعدام شده، جواد سلیماب همسر الناز نبیت مسافر کشته شده هواپیمای اوکراین در ۲۱ سالگ، فرزانه انصاری خواهر فرزاد انصاری کارگر ۳۷ ساله جانباخته در آبانماه، لاله بازرگان خواهر ب رنن بازرگان اعدام شده در شهریور ۰۲۰۷ در سن ۳۹ سال یگ و محبوبه رمضا یب مادر پژمان قلیپور جوان ۰۹ ساله کشته شده در آبان ۰۲۹۹ از جمله افرادی بودند که در این اتاق صحبت کردند. سعیدافکاریکهبرادرشنویداعدامشدهودوبرادردیگرشصدهاروزاستدرانفرادیهستند،گفترایندادنازنظراو«نهگف یتبه ظلم و جنایت و دزدی و ظلم به زنان است.» اما وی این اسناتژی را آغاز راه دانست وگفت «قرار نیست با رای ندادن غاصبان ایران آن را به صاحبشان اصلیاش تحویل بدهند؛ بلکه رای ندادن بخ رش از مسنی است که باید طی شود.» به قول نوید «سکوت شما یع یت حمایت از ظلم و گام به گام نزدیک شدن به چوبه اعدام.»

مادر جواد بابا یب، وحید دامور، رضا معظمی، محمد طاهری، مهرزاد رضا یب، نوید بهبودی و پژمان قلیپور که در آبان ۹۹ کشته شدند

همزمان با این نشست در اتاق دیگری علی لاریجا یب، از داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ۰۰۱۱ سخن میگفت. بع یض از سخ ینانان به نشستهای انتخاباب اشاره میکردند و معنض بودند که چرا شمار زیادی بدون نقد عملکرد حکومت ایران در مواجه با خانواده قربانیان در این نشستها رسرکت میکنند. در جلسه سه ساعته، دادخواهی مهمترین محور سخنان خانوادهها بود. هیچکدام از خانوادهها که شکایت کردهاند، نتوانستهاند قاتل فرزندشان را شناسا یب کنند. بسیاری مجبور به دفن شبانه شدهاند. و شماری مجبور شدهاند پیکر عزیزانشان را در شهری دیگر دفن کنند. بع یض از خانوادهها از سخنان چند هفته پیش مصط یق تاجزاده، داوطلب دیگر نامزدی انتخابات درباره «گذر» خانوادههای آبان ۰۲۹۹ از حقوق خود، انتقاد داشتند و آن را به شدت رد میکردند. تاجزاده گفته بود که اعتقاد دارد «اگر مردم احساس کنند حکومت صدای آنها را شنیده است، حا یصرند از حقوق خود بگذرند، هرچند هرگز فراموش نخواهند کرد.» نهایت تاجزاده رد صلاحیت شد. لادنبازرگان،خواهرب رننبازرگانکهباحکمدهسالهزنداندرشهریور۰۲۰۷اعدامشده،گفتدراینسالهاهرگزازدادخواهینگذشته است. او توضیح داد که هیچگاه جسد برادرش را تحویل نگرفتهاند و هنوز نمیدانند مدفن او کجاست. خانم بازرگان میگوید باید عاملان آن «جنایت» مجازات شوند. جواد سلیما یب هم که همسرش الناز نبی یت را در حادثه شلیک دو موشک سپاه به هواپیمای مسافری از دست داده، گفت از نظر او کل ساختار حکومت یکپارچه است و نمیتوان بخشهای نظامی و اجرا یب را از هم تفکیک کرد: «نقش دولت در جلوگنی از برقراری عدالت شاید از سپاه هم پررنگتر بوده است. و اساسا به نظرم بخشهای مختلف حکومت جدا یبناپذیر هستند.» فرزانه انصاری، خواهر فرزاد که برادرش را در آبانماه ۰۲۹۹ از دست داده میگوید به خاطر دادخواهی برادرش بارها به اداره اطلاعات بهبهان در استان خوزستان احضار و تهدید به سکوت شده است. خانم انصاری مدب در بازداشت بود و حالا «پرونده باز قضا یب» دارد. او این پرسش را مطرح کرد که وقت حق این را ندارد که درباره مرگ برادرش سوال و دادخواهی کند، چطور رای بدهد: «میگویند برای امنیت و آرامش و رها یب از رسر دشمن به پای صندوق رای بروید. کدام آرامش و کدام امنیت؟ جواب اعناض ما به فقر گلوله بود. در کشوری که ما حق انتخاب نداریم، حق رای دادن هم نداریم. وقت نمیتوانیم حت دادخواه خون عزیزانمان باشیم چرا پای صندوقهای رای آنها برویم؟» خانم انصاری درباره اتهاماب که به گفته او به خاطر دادخواهی «خون» برادرش به او زده شده، توضیح داد: «من دادخواه خون برادرم هستم ولی به من اتهام زدند که علیه نظام تبلیغ میکنید و به رهن توه یت میکنید و با رسانههای بیگانه مصاحبه میکنید. بارها من را به اداره اطلاعات بردهاند و گفتهاند سکوت کن. فقط پرسیدهام قاتل برادرم چه کش است و چرا او را کشتهاید. شما به ما صدا بدهید و رسانههای داخل حرفمان را بزنند ما نمیرویم با رسانههای بیگانه حرف بزنیم.» مادر یگ از جانباختگان آبان ۰۲۹۹ که نامش را اعلام نکرد، با اعناض از اینکه کشتهشدن جوانان در حوادث آبان را «حجامت» خواندهاند، گفت: «کشتهشدگان آبان مردم عادی بودند؛ مثل من مثل پسرم که با هم بنون رفتیم اما متاسفانه اینها به بچههای ما نام اختلالگر و اغتشاشگر دادند که خشم ما را دو چندان میکرد. ما یک زند یگ ساده داشتیم و فریاد ما هم اعناض علیه ظلم ۰۱ ساله بود. اما عدهای سوءاستفادهگر اسم این کار را حجامت نظام گذاشتند.»

اوکه یک بارازشدت تاثرسخنانش قطع شدگفت به عنوان یک شهروند ازهیچ حقوق بهره ندارد.

محمود صادق، نماینده سابق تهران در مجلس گفته بود بر یخ مسئولان نظام «ریخته شدن خون جوانان» معنض را «حجامت نظام»

تلق میکنند. به این مع یت که از نظر آنان افراد کشته شده «ناپاک یا م یصر» بودهاند. ی

مسعود ابراهیم، پدر نیلوفر ابراهیم هم که دخن و دامادش در هواپیمای اوکرای یت کشته شدند، گفت «اسناتژی رای برای کاق نیست و

محبوبه رمضا یب، مادر پژمان قلیپور هم در این اتاق جزئیاب از کشتهشدن پسر ۰۹ ساله خود در آبان ۹۹ مطرح کرد که بسیار فضای اتاق

خانم رمضا یب گفت: «شما فکر میکنید یک نفر را کشتید. نه. یک خانواده را کشتید. یک خانواده را نابود کردید. ما دلمان پر از درد و

خشم است. من ۰۹ ماه است میگویم قاتل بچه من را نشان بدهید. قلب بچه من سوراخ شده بود. عروسی ما را عزا کردند. من چهطوری

میتوانم آرام باشم؟ صدایمان باشید.»

پژمان قلیپور در آبان ۹۹، شش روز پیش از جشن عروسی برادر بزرگش، در مارلیک کرج با شلیک پنج گلوله توسط ننوهای امنیت

جمهوری اسلامی و با دستور مستقیم وزیر کشور دولت روحا یب کشته شد. تصویر مادرش در حالی که عکس او را بغل کرده بود و فریاد

میزد، بارها در شبکههای اجتماعی منت رسر شد.

مادرش با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ایران گفت: «آقایان در این ۰۹ ماه کجا بودند، از چه چ ین بچههای آبان

میترسید. من دادخواه حقم هستم، جوان ۰۹ ساله من راکشتید، چرا خشمگ یت نباشم. صدایمان به هیچ جا نمیرسد.»

وی با اشاره به سایر مادران داغدیارکه دادخواه خون فرزندانشانی هستند گفت که مادر مصط یق کریم بی یگ، ازکشتهشدگان اعناضات

۰۲۹۹ با قاب عکس پسرش مصطق به دیدنش آمده وگفت مصطق را ده سال پیش کشتند.

خانم رمضا یب میگوید: «من نمیخوام چند سال دیگر با قاب عکس پژمان به خانه مادر دیگری بروم و بگویم پژمان را چند سال پیش

کشتند.»

درگزارشعفوب یتالمللازکشتهشدگاناعناضاتآبان۹۹بهکشتهشدندستکم۳۲کودکاشارهشدهاست.

در ۰۲ آذر ۹۹، یع یت دو هفته پس از سرکوب خونبار اعناضات آبان که در آن صدها تن در کمتر از پنج روز در سراسر ایران جان باختند،

علی خامنهای با پیشنهاد شورای عالی امنیت ملی سیاست را تصویب کرد که در کوتاهمدت توسط کمیتهها یب که به دستور روحا یب توسط

استانداراندرسراسرکشورتشکیلشد،اجرایبشود. ی ی

براساس این مصوبه، جانباختگان به سه دسته طبقهبندی شدند: اول، کساب که بهعنوان «شهروندان عادی» توصیف شدند، یعت

ن ق رش د ر ا ع ن ا ض ا ت ن د ا ش ت ن د و ب ه ط و ر ا ت ف ا ق گ ی ل و ل ه ب ه آ ن ه ا ا ص ا ب ت ک ر د ه ؛ د و م ، ک س ا ی ب ک ه ب ه ه ر ن ح و ی ج ا ن خ و د ر ا د ر ج ر ی ا ن ت ظ ا ه ر ا ت ا ز

دست دادهاند (معنضان عادی)؛ و سوم، کساب که در درگنی مسلحانه با ننوهای حکومت کشته شدهاند.

دسته اول، در حکم «شهید» محسوب میشوند و خانوادههایشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار خواهند گرفت. به خانوادههای دسته

دوم دیه داده میشود و از آنها دلجو یب میشود. و خانوادههای دسته سوم، از آنجا یب که از نظر این مصوبه جرم مرتکب شدهاند، از

هیچ نوع امتیاز مادی یا معنوی برخوردار نمیشوند و …

ششماهپسازسرکوبخونباراعناضاتآبان،تحقیقاتسازمانهایحقوقبرسریازجملهعفوب یتالمللثابتکردهاستکهاستفاده

ازسلاحهایمرگبارعلیهمعنضان،نقضنظاممندوگسندهحقحیاتاستومیتواندبهعنوانیکجرمب یتالمللیمحسوبشود.

از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تاکنون، موارد زیادی از کشتار معنضان در خیابانها به دست ننوهای انتظامی و امنیت روی داده

است.

معنضان آبانماه ۹۹ به خیابان آمدند به دلیل اینکه دیگر ادامه این وضعیت برایشان ممکن نبود. به خیابان آمدند به خاطر اعناض به

گرا یب، فقر، گرسن یگ، بیکاری و بمسک یت، و به خاطر لگدمال شدن هر روزه حرمت انسا یبشان. به روی آنها اسلحه کشیدند. بسیاری از

عزیزان ما را کشتند. خواست فوری مادران داغدیده معر یق و پیگرد آمرین و عاملان این جنایت است. به علاوه در آبانماه ۹۹ هزاران نفر از

جوانانومردممعنضبازداشتوزندایبشدند.هنوزشماربسیاریازآناندرزندانند.بعضااحکامسنگ یتوحتاعدامگرفتهاند.مردم

آزاده خواستار آزادی فوری آنان و لغو احکام صادر شده برای این عزیزان هسیتند. ی

سخنگوی کمیسییون امنیت ملی مجلس از دستگنی ر۷ هزار نفر در این خنش مردمی خن داد. عبدالرضا رحماب فضلی وزیر کشور ایران

باید کار جدیتری برای تغین رژیم کرد.»

دولت شیخ روحاب گفته ۷۱۱ هزار نفر در اعناضات سرکت داشتهاند.

شیخ حسن روحا یب از همان روزهای نخست قدرتگنی جمهوری اسلامی جزو عناصر نظامی-امنیت بود و اکنون به عنوان رییس جمهوری

شیخ حسن روحاب از همان روزهای نخست امنقلاب ۰۲۳۷ در سرکوب دستاوردهای آن انقلاب و تحکیم جمهوری اسلامی نقش مستقیم

داشت. او از سال ۰۲۳۷ تاکنون به طور معمول از سرکوب معنضان و مخالفان حکومت حمایت کرده است. او در اقدامی دیگر، مصط یق

پورمحمدی، یگ از اعضای هیات مجری فرمان اعدام هزاران نفر از مخالفان جمهوری اسلامی در تابستان ۰۲۰۷ را به عنوان وزیر دادگسنی

اسلامی دروغگو یب ی، پنهانکاری و فساد دولت را به اوج رسانده است.

کابینه خود انتخاب کرد وگفت که از حضور او درکابینهاش خوشحال است.

در یک نمونه دیگر، ستایش حسن روحا یب از اقدامات خودش در زمینه «طرح اجباری شدن حجاب در ادارات مربوط به ارتش» است. او

در کتاب خاطراتش تاکید میکند که پس از اجرای موفق این طرح در ستاد ارتش، به اجرای طرح در ننوهای سهگانه تحت نظر ارتش

میپردازد: «به پادگان دوشان تپه رفتم و همه کارمندان زن را که تعداد آنها هم زیاد بود در سال یت جمع و درباره حجاب صحبت کردم. در

آنجا زنها خیلی سر و صدا راه انداختند، اما من قاطعانه گفتم: این دستور است و سرپی یحی از آن جایز نیست… به دژبان دستور دادهایم

یک نمونه معمولا جنجال برانگ ین دیگر درکتاب خاطرات حسن روحا یب، موضوع خوابهای ویژه است: «در مدرسه استادم گفت خواب

دیدم در یک جمعی هستیم و یک وسیله پرندهای مثل هواپیما آمد و در حیاط هم یت مدرسه نشست… ح یصرت اباعبدالله الحس یت هم از

ییییی
آن وسیله پیاده شد… ن یان و حلوا به فلاب (حسن روحاب) داد و گفت بخور… بعد آقای نحوی (استاد روحاب) گفت من مطمت هستم

که ایشان آینده درخشاب خواهد داشت، یا مرجع تقلید میشود و یا به یک مقام سیاسی اجتماعی بالا یب میرسد… نکتهای که آن وقت به ذهنم آمد، این بود که چون من تقریبا از ده سال یگ تا آن زمان بر خواندن زیارت عاشورا مداومت داشتم، این خواب پاس یحی به آن زیارتهای عاشورا بوده است.»

را تحت تاثن خود قرار داد.

از فردا هیچ زن بحجاب را به پایگاه راه ندهند.»

روحایبدرخاطرهدیگرینوشتهاستکهخودشدردوراندبستاندرعالمبیداری،درحالوضوگرف یتشییتنورایبمکعبمستطیلیرا دیده که «افرادی هم داخل این هودج نورا یب نشسته» بودند و به سمت مشهد حرکت میکرده است. چن یتنمونههایبدرزندیگفردیکهنخست یتبارآیتاللهخمییتراامامخمییتخطابکردهودرجلساتهیاتدولتمداخکرده،زیاد استوبهطورمعمولدستمایهاستهزا،جوکساخ یتوافشاگریمخالفانآنهامیشوندو… نکته مهم دیگر اما به رفتار و گفتار حسن روحا یب بر میگردد. او همواره به جامعه دروغ میگوید. برای مثال روحاین در اردیبهشت سال ۰۲۹۰ ادعا کرده بود: «اساس برنامه اقتصادی من بر ۳ محور «تولید ثروت ملی» و «توزی ع عادلانه ثروت» استوار است.» این شعاری بود که روحا یب در تلویزیون و چشم در چشم مردم سر داد اما دروغگویب او زما یب برای مردم عیانتر شد که با افشای فیشهای نجومی مدیران دولت، روحا یب اعلام کرد مساله حقوقهای نجومی را به یک مسئله ملی تبدیل نکنید! آماری که در روزهای اول از سوی کواکبیان، نمایندهطرفدارروحایب«حدود۲هزارفیشب یت۳۱تا۳۱میلیونتومایب»و«۲۱۱فیشبالای۳۱میلیونتومایب»اعلامشد.پسازآن توسط دولتها این آمار به ۹۱۱، ۳۱۱، ۲۱۱، ۳۱ و در نهایت ۰۲ نفر(!) تقلیل داده شد اما در گزار رسی که دیوان محاسبات از نجومیبگنان منت رسرکرد و تنها مربوط به ارقام بالای ۳۱ میلیون بود، نام ۲۹۷ نفر وجود داشت. روحا یب ریاکارانه در هفته قوهقضاییه به مردم قول داد با یحقوقهای نجومی و نجومیبگنان برخورد کند اما چند ماه بعد سخنگوی قوهقضاییه اعلام کرد از سوی دولت تاکنون هیچ فردی معرق نشده است. رکود یگ از دغدغههای اصلی بیان شده از سوی حسن روحا یب درکوران انتخابات سال ۰۲۹۳ بود. روحا یب ادعاکرده بود «اساس سیاست من بالا بردن ثروت ملی و رونق تولید و اشتغال و بهبود فضای کسبوکار و توزی ع عادلانه ثروت است.» اما او در وضعیت که هنوز تغینیدراقتصادایرانرخندادهبود،اعلامکرد«ازرکودعبورکردیم».اوسال۹۰و۹۳ن یناینمسئلهراکه«درایرانمشکلیبهنام

اکنون وزیر آموزش و پرورش دولت روحا یب اقرار کرده است که ۲ میلیون دانشآموز در سال تحصیلی ۰۲۹۹-۰۰۱۱ از تحصیل بازماندهاند.بهگفتهاوسکونتدانشآموزاندرمناطقمحروموفاقداینننتوهمچن یتعدمدسنسیبهابزارآموزرسیازدلایلعمده بازماندن از تحصیل دانشآموزان بوده است. به علاوه مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی عنوان کرد که این استان با سهم ۰۱ هزار

نفری از این مقدار، بیشترین م ینان ترک تحصیل دانشآموزان درکشور را به خود اختصاص داده است. حسنروحایبباردیگروبرایچندم یتبارادعاکردکهتوافقانجامشدهاستوفقطبریخاختلافاتجزیبدرویندرحالمذاکرهاست. او در این خصوص یادعا کرد: «طبق مذاکرات انجام شده در وین غربها همه تحریمها را بر خواهند داشت اعم از تحریم نفت و پنوشیمی وکشتراب و بانکها، اینها را قبول کردهاند و تمام شده است گام بزرگ برداشته و توافق اصلی انجام شده است و فقط موارد

جز یب مانده است تا به توافق نها یب برسیم.» در حالی که عراق یحی از «موضوعات کلیدی حل نشده» سخن گفت. آمریکا تاکنون نشان داده که قصد لغو یکجای تحریمها را ندارد و قصد دارد در مدت زما یب طولا یب و طی مراحل متعدد اقدام به رفع موقت بر یخ تحریمها کند. ی احتمالا قصد آمریکا از عدم لغو کامل تحریمها و اکتفاء به رفع موقت برخ از تحریمها صرفا بازگشت به برجام است تا بتواند از امکان مکانیسم ماشه علیه ایران استفاده کند . طبق گزارش شبکه پرس ب وی، آمریکا قصد لغو کامل هیچیک از تحریمهای نفت، بانگ، مالی و انرژی را ندارد و دستورالعمل آمریکا صرفا توقف موقت این تحریمها است. نشست کمیسیون مشنک برجام روز چهارشنبه ۳۹ اردیبهشت ۰۰۱۱ با حضور هیاتهای ایران و ۰+۰ (آلمان، فرانسه، چ یت، روسیه و انگلیس) و «انریکه مورا» نماینده اتحادیه اروپا درگرند هتل شهر وین برگزار شد و پس از حدود یک ساعت پایان یافت. حجتالاسلام و المسلم یت حسن روحا یب رئیسجمهور صبح روز چهارشنبه ۰۹ فرودین در جلسه هیات دولت ادعا کرده بود: «یگ از

نهایتایکمنبعحکومتنوشت:باتوجهبه رسروطغنقابلقبولطرفآمریکایب،مذاکراتوینبهبنربسترسیدهوتوافقدرکارنیست. شنیدهها حاکی از این مطلب مهم است که مذاکرات وین به علت زیادهخواهیهای طرف غرب و سروط غنقابل قبول آمریکا کاملا به بنبسترسیدهوعملاتوافقدرکارنخواهدبود. پیش تر سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته بود که اختلافات مهم در مسن احیای توافق برجام هنوز پابرجاست. او روز چهارشنبه در بیانیهای گفت: باید فورا تصمیمهای شجاعانهای اتخاذ شود زیرا برای طرف یت زمان باق نمانده است. درهم یتحالمدیرکلآژانسب یتالمللیانرژیاتمیگفتهکهبرایاحیایبرجامبایدمنتظرتشکیلدولتجدیددرایرانماند.

یک گوشه دیگر از کارنامه روحا یب و طرفدارانش را باز هم از زبان یک مادر داغدیده بشنویم. خانم محبوبه رمضا یب مادر داغدیده جانباخته «قهرمان پژمان قلیپور» در سخنان تکاندهندهای خطاب به قاتلان پسرش و کسا یب که سکوت کردند و بر این جنایت سرپوش گذاشتندبافریادگفت:

رکود نداریم» تکرار کرد اما نامه ۰ وزیر اقتصادی دولت یازدهم، سند دروغ روحا یب را بر ملا کرد. ۰ وزیر نوشتند نهتنها در ایران رکود

اقتصادی حاکم است بلکه در مرز بحران اقتصادی هستیم! این مسئله البته برای مردم باورپذیرتر بود، چرا که تعطیلی کارخانههای بزرگ

صنعت و تعطیلی ۰۱ درصد اقتصاد ایران تا آن سالها موید این مسئله بود و الان بدتر و خیمتر هم شده است.

در جریان مناظرههای انتخاباب یگ از بدترین دروغهای انتخاباب ادوار انتخابات در ایران مطرح شد: «میخواستند ب یت زنان و مردان

دیوارک رشکنند»!اینجملهروحایبکهخودشازبدوانقلاب۳۷دربالاترینسطوحمدیریتکشورحضورداردتعجبافکارعمومیراهم

برانگیخت. نکته جالب ماجرا این است که ماجرای دروغ یت دیوارک رش جنش در جامعه قبل از این در انتخابات سال ۰۲۹۰ هم مطرح شده بود. حت روحا یب کار را جلوتر برد و ادعا کرد رقبایش در اعدام دست دارند، هرچند این دروغ هم به راحت برملا میشود، چون

حداقل جملات صریحی از روحا یب که حدودا برای ۲۱ سال پیش است وجود دارد که از اعدام مخالفان در ملاءعام دفاع میکند. او زما یب که

نماینده مجلس بود، گفته بود: «توطئهگرها را هنگام نماز جمعه در حضور مردم به دار آویزان کنند تا تاثن بیشتری داشته باشد.»

افتخارات دولت دوازدهم این است که طوری کشور را مدیریت کرد که حت دشمنان ما اعناف دارند فشار حداک رنی شکست خورده

است. ما در دولت به گونهای مقاومت کردیم که هیچ تردیدی در شکست دشمن وجود ندارد.»

هم یت نمونهها به خوب نشان میدهند که سران و مقامات سیاسی و نظامی و قضایب جمهوری اسلامی چگونه ب رسرمانه به مردم دروغ

میگویندوهیچ رسرموحیایبهمندارند!

«ما شما رو گنده کردیم. ما شما رو بردیم بالا. ولی روزی میشه که ما خودمون شما ها رو بکشیم پای یت. ما خودمون شما رو بردیم بالا خودمونممیکشیمتونپای یتکاریندارهکهاینصفحهمیچرخهونوبتماهممیشه.» «کمک من کنید من دادخواهی کنم. کمک من کنید من انتقام بچهام رو بگنم. کمک من کنید من در مسن دادخواهی بچهام باشم. من به پژمان قول دادم تا ثانیهای که نفس میکشم صداش باشم. صدای ما مادران باشید. صدای ما باشید. ما هی یحی از شما ها نمیخواهیم. میگیم صدامون باشید. ما فقط صدا میخواهیم.» مادر پژمان قلی پور در این فایل صوب پرده از بسیاری جنایات صورت گرفته در حق جانباختگان آبان، از طرف حکام جمهوری اسلامی و همچن یتازطرفسلنیتهابرداشت. اینمادرداغدیدهگفت:«وقتدنبالدورب یتبالایسربچهامبودموگفتمآقاایندورب یترونشونمنبدیدکهمنمتوجهبشمبچهمن روگکشتهبعدازیازدهماهیهنامهدروغ یتبرایمنآوردندوگفتندشهرداریگفته۳۰امراسساعتکهبچهمنتنخوردهاوندورب یت سوخته بوده!» وی اضافه کرد: «دو روزه جایب که من میخواستم برای بچهام مراسم بگنم پرچم زدن به علت کرونا نمیشه مراسم گرفت. یع یت یخ اینها؟ مگه تو نمی یگ ما نکشتیم ا رسرارکش یت. پس چرا ازگرف یت مراسم بچههای آبان پره ین میکنید؟» وی همچن یت گفت: «چرا اینهمه هزینه میک یت یک دورب یت را مستقیم میذاری روی سنگ مزار بچه من که ببی یت گ میآد و گ میره؟ اینقدر بدبختید که از سنگ مزار بچه من هم می ترسید؟ اون هزینه رو؛ بینوا! بیچاره! برو خرج اونها یب بکن که تا ناف توی سطل آشغال دولا شدن دنبال غذا میگردند.» اینمادرداغدیدهخطاببهسرانحکومتگفت:«ماهرجاحرفزدیمماروخواس یتوتهدیدکردن،پیغامفرستادنمیبریمتجایبکه اصلا نفهمن کجا بردنت. بن! تو فکر میک یت فقط پژمان رو کشتید؟ شما یک خانواده رو نابود کردید. فکر میکنید نوید رو کشتید؟ خانواده نوید روکشتید.» مادر پژمان درباره بچههای آبان گفت: «(خطاب به پژمان) تو خوب بودی که رفت. چون خوب ها رو زدند. چرا یک دونه دزد و قاچاق یحی ویکمعتادچرااینهارانزدند؟تویبچههایآبانبگردبب یتیهدونهآدمعویضپیدامیکیت؟همهمثلدستهگلهمهسالم،همهدرس خونده. همه محبت. چرا اینا رو زدید؟ اینا خطر داش یت برای شما؟ جوون ۰۹ ساله من چه خطری میتونست داشته باشه؟چه خطری داشت که با ۳ تا گلوله کشتینش؟ جوون ۰۹ ساله من چهقدر جون داشت که با ۳ تا گلوله کشتینش؟ یه دونه هم میزدین موفق بودین!» مادر پژمان قلیپور سپس خطاب به طرفداران و وابستگان جمهوری اسلامی در خارج کشور ن ین فریاد زد: «اون خانم احمق که پریشب داشت مثلا صحبت میکرد و اجازه حرف زدن بهت نمیداد، تو یب که یقه جر میدی برای یخ خارج از کشوری؟ چرا نمیآ یب کنار ما زند یگ ک یت؟ تویب که موافق با امثال اینها چرا نمیآی؟ چرا رفت اون سر دنیا زبون ما شدی؟ تو غلط میک یت بجای ما حرف میز یب تو بخود میک یت به جای ما حرف میز یب. اون احمق که اون سر دنیا … میره توصف رای میایسته، تو غلط میک یت بجای ما تصمیم میگنی برای زند یگ ماها. اینقدر افراد خارج از کشور برای رایگنی شون دارن ما رو عذاب میدن خیلی معذرت میخوام توه یت نباشه به آدمای رسریف ایران گوسفندا یب که اینور رای میدن ناراحتمون نمیکنند.» وی در ادامه خطاب به سلنیتها گفت: «تیمی که خودمون موافقش بودیم(استقلال). تیمی که خودمون ازش دفاع کردیم و بزرگشون کردیم. کاری به هیچ تیم دیگری هم ندارم. تیم دیگهای رو نمیخوامی بگم روحش شاد باشه میناوند؛ بعد از اینکه سه روز اینننت قطع شداول یتجملهایکهگفتبابااغتشاشنکنیددیگهماروازکاروزندگمیندازید!» ویگفت:«آقایپرویزپرستویبازشوکهشدنیگازبچههایفلانجاصحبتمیکنه.فلسط یتوغزهوکوفتوزهرمار!پرویزپرستویب یه سئوال؟ آبان کجا بودی؟ رفتم توی پستش براش کامنت گذاشتم گفتم شما آبان کجا بودید؟ شوکه شدن مادرا و پدرا بالا سر جنازه بچههاشون رو ندیدید؟ خواهر برادرایب که توی بیمارستان دیدن خواهر و برادرشون یک جنازهاند ندیدید؟ هیچ مدل شوکه شدن رو ندیدید در ایران؟ الان دنبال شوکه شدن غزه و لبنانید؟» اینمادرشجاعدرپایانگفت:«نمیدونمفقطمیتونمبگمتفبه رسرفتون.تفبهغنتنداشتهتون.ولینوبتماهممیشه.نوبت ماهممیشه.ماشماروگندهکردیم.ماشماروبردیمبالا.ولیروزیمیشهکهماخودمونشماهاروبکشیمپای یت.ماخودمونشمارو بردیمبالاخودمونممیکشیمتونپای یت.کاریندارهکهاینصفحهمیچرخهونوبتماهممیشه.»

***

در جمع بندی میتوانیم تاکید کنیم که نام «جمهوری اسلامی» در ۰۳ سال گذشته برای بسیاری از تحلیلگران سیاسی تداعیکننده ترکیت از انواع بحرانها و جنایات بوده است، به طوری که میتوان حیات و بقای آن را به زندان و سرکوب و سانسور، اعدام و ترورگره زد. حاکمیت دیگر توان ایجاد رعب و وحشت بیشتر را ندارد، نمود آشکار آن را میتوان در همبست یگ و رزمند یگ آشکار اقشار مختلف جامعه دراعناضهایگسندهوخون یتدیماه۰۹۹۰وآبان۰۹۹۹وبرآمدنبیشاز۳۱۱شهردرگسنهاعناضاتباترکیبمتنوعسیاسیو اجتمایعی مشاهده کرد. بعد از این وقایع جامعه ما در زنجنهای طولا یب از اعتصابهای روزمره و اعناضهای صن یق و سیاسی و تلاش خستگناپذیر ننوی کار برای سازمانیاب و تشکیلیاب مخ یق و نیمهمخ یق و عل یت است که نا رسی از تعمیق تضادهای طبقاب است. تجربه بیش از چهار دهه حکمرا یب جمهوری اسلامی نشان میدهد که این حکومت اصلاحپذیر نیست و جناح به اصطلاح «اصلاحطلب» ن ین سوپاپ اطمینان این حکومت محسوب میشود. در ع یت حال، اختلاف و تضاد ب یت هر دو جناح اصولگرا و اطلاحطلب یک واقعیت است،واقعیتبرایتقسیمقدرتوثروتجامعهوهمچناننشس یتبرسرسفرهخون یتحاکمیت.اماهنگامیکهاینحکومتدرمعرض خطر فروپا رسی قرار میگند اصلاحطلبان مانند اصولگرایان شمشن خود را از روی میبندند تا گردن هر مخال یق را بزنند و نگذارند قدرت و ثروتشان از دست برود. در رسرایطی که جمهوری اسلامی – بهاقرار کارگزاران بلندپایه آن- دچار بحرانهای کمسابقهای است، به نظر میرسد در حال سنگربندی تدافعی در برابر جامعه انفجاری و خ ینش عظیم مردمی است که در اعناضهای سراسری دیماه ۰۲۹۰ و آبانماه ۰۲۹۹ نشان دادند که دیگر راه مبارزه خیابا یب را به خوب آموختهاند. در چن یت روندی آنها به خوب دریافتهاند که این حکومت تبهکار و مافیایب با تغین مهرههایش اصلاح نمیشود بنابراین باید ازکلیت این حکومت عبورکرد تا به یک جامعه نوین دست پیداکرد!

چهارشنبه بیست و ششم خرداد ۰۰۱۱ – شانزدهم جون ۳۱۳۰

پست های مرتبط این دسته

زندگیِ اسف‌بارِ مردمِ خوزستان در منطقۀ پُر از ثروت

komalah

برگی از تاریخ تقدیم به، بازیکنان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان و آن تعداد از ورزشکارانی که تا این لحظه به حمایت از اعتراضات مردم خوزستان پیوسته اند.

komalah

از مبارزات بر حق و عادلانه مردم عرب الاهواز حمایت کنیم!

komalah