کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه ها و بیانیه ها

نهایتا سرطان رفیق فرهاد شعبانی عزیز را از ما گرفت!

نهایتا سرطان رفیق فرهاد شعبانی عزیز را از ما گرفت

نهایتا خبر دردناکی کە از شنیدن آن واهمە داشتیم رسید؛ سرطان رفیق فرهاد شعبانی عزیز را از ما گرفت!

راس ساعت یک و بیست و سە دقیقە بعد از نیمە شب ٢٠ ژوئن ٢٠٢١، قلب مهربان یک انسان بزرگ، یک انقلابی پرشور و یک مبارز خستگیناپذیر از تپش باز ایستاد! در این لحظە یک رهبر کوشا، یک کمونیست آگاە، یک پیشمرگ جسور و یک انسان کارگر و شریف، بعد از نزدیک بە پنجاە سال مبارزە خستگی ناپذیر، دیدە از جهان فروبست و هزاران انسان تشنە آزادی و رهایی از استثمار نظام سرمایەداری را در غم و اندوە عمیق فرو برد.

بە دشواری می توان نبود رفیق فرهاد عزیز را در زندگی روزمرە و در مبارزە اکنون و آیندە حزب و جنبشمان متصور شد. بە دشواری می توان تاب غم از دست دادن این رفیق گرانقدر و این ستون محکم کومەلە و حزب کمونیست ایران را آورد و جایگاە منحصر بە فرد ایشان را پر کرد.
رفیق فرهاد عزیز بخاطر تعلقش بە یک خانوادە کارگر از کودکی با رنج کار و استثمار زیست، اما با غرور، افتخار و سربلندی مبارزە کرد و علیه نظام سرمایەداری، رژیم اسلامی و ناعدالتی اجتماعی شجاعانە شورید و برای هزاران انسان رنج دیدە و مبارز دیگر به نماد شجاعت، استقامت، انقلابی گری و مبارزەجویی تبدیل شد.

شکی نیست کە مرگ رفیق فرهاد عزیزمان ضایعەای آنچنان بزرگی برای حزب ما و جنبش سوسیالیستی ایران و کردستان هست کە جبران آن خارج از تصور است. شکی نیست کە مرگ رفیق فرهاد عزیزمان غمی آنچنان سنگین را در قلبهایمان کاشتە است کە از حمل آن گریزی نیست. شکی نیست کە مرگ رفیق فرهاد عزیزمان جایی آنچنان خالی بە جا گذاشتە است کە پر کردن آن از توان خارج است.

در عین حال با ادامە راە پر افتخار رفیق فرهاد عزیزمان و با تلاش پیگرانە برای بە انجام رساندن آرزوها و آرمانهایش، بدون شک خواهیم توانست ضایعە مرگ ایشان، غم سنگین برای همیشە کاشتە شدە در قلبهایمان و جای خالی وی در صفوف همرزمان را تحمل کنیم و چە بسا آن را بە شور مبارزاتی در قلب و فکر هزاران مبارز نسل جدید تبدیل کنیم. رفیق فرهاد، بە عنوان یکی از با سابقەترین کادرهای رهبری کومەلە و حزب کمونیست ایران، هزاران درس، تجربە و خاطرە گرانبها را از خود بە جا گذاشتە است کە هر کدام رهنما و قوت قلبی هستند در مسیر مبارزەامان برای رسیدن بە جهانی بهتر.

کمیتە خارج از كشور حزب کمونیست ایران به تک تک اعضای خانوادە رفیق فرهاد، بخصوص عزیزان زهرا، آرام، فواد و اشکان تسلیت می گوید و در این شرایط سخت هر لحظە در کنار آنها خواهد بود.

بدرود رفیق فرهاد عزیز هرگز فراموش نشدنی، بدرود!

کمیته تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران
٢٠ ژوئن ٢٠٢١

پست های مرتبط این دسته

قطعنامه ارزیابی و راه حل پلنوم نهم کومەله در در رابطە با کشمکش های درون حزب کمونیست ایران

komalah

قطعنامە پلنوم نهم کمیتە مرکزی کومەلە در رابطە با ادامە تلاش ها برای شکل دادن بە یک قطب چپ سوسیالیست در کردستان

komalah

اطلاعیە پایانی پلنوم نهم کمیتەمرکزی کومەلە (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

komalah