کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه ها و بیانیه ها

همدردی با خانواده رفیق جلیل علیپور

روز پنج شنبه جمعی از رفقای تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران حوزه کلن آلمان با خانواده جلیل علیپور دیدار کردند. در این دیدار پیام همدردی و تسلیت تشکیلات حزب و کومله را به خانواده این عزیز اعلام کردند و خود را در غم آنان شریک دانستند. 

پست های مرتبط این دسته

قطعنامه ارزیابی و راه حل پلنوم نهم کومەله در در رابطە با کشمکش های درون حزب کمونیست ایران

komalah

قطعنامە پلنوم نهم کمیتە مرکزی کومەلە در رابطە با ادامە تلاش ها برای شکل دادن بە یک قطب چپ سوسیالیست در کردستان

komalah

اطلاعیە پایانی پلنوم نهم کمیتەمرکزی کومەلە (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

komalah