کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
سایر اطلاعیه ها صفحه ویژه بمانسبت غم از دست دادن رفیق فرهاد شعبانی فارسی

پیام تسلیت سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران بمانسبت غم از دست دادن رفیق فرهاد شعبانی

پيام تسليت به مناسبت فقدان رفيق فرهاد شعبانی

در کمال تاسف با خبرشديم که بامداد ديروز، رفيق فرهاد شعبانی از کادرها و رهبران باسابقه “سازمان کردستان
حزب کمونيست ايران – کومه له” و “حزب کمونيست ايران” بر اثر بيماری سرطان بدرود حيات گفت.
ما با ارج گذاری به سالهای مديد مبارزه رفيق فرهاد شعبانی در راه احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان و
همچنين مشارکت فعالانه و بی دريغ وی در جنبش مقاومت خلق کرد برای دفاع از خواستهای ملی –
دموکراتيک آن، فقدان اين عنصر مبارزاتی را ضايعه ای برای جنبش کردستان و جنبش سراسری و چپ در
ايران می دانيم.
ما با آرزوی متحقق شدن آرمانهای والای رفيق شعبانی، مراتب تسليت و همدردی خود را به همسر و فرزندان
گرامی ايشان، به تمامی رهبری و صفوف کومه له و همچنين حزب کمونيست ايران و همه آزادگان و مبارزان
راه رهائی ابراز می داريم.

روابط عمومی
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
٢٠٢١ ژوئن ٢١ – ١۴٠٠ خرداد ٣

پست های مرتبط این دسته

بیانیه شماره ۲ کمیته دفاع از کارگران اعتصابی

foad

بیانیه شماره ۱ کمیته دفاع از کارگران اعتصابی

foad

پيام رسيده مهشيد مجاوريان

komalah