کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه ها و بیانیه ها

پیام تشکر و قدردانی

مردم آزادیخواه و مبارز ایران و کردستان، احزاب سیاسی،سازمانها و نهادهای سیاسی و اجتماعی، رفقای حزبی، دوستان و عزیزان ما و فرهاد

در مدتی که فرهاد عزیزمان دچار بیماری شد و پس از آن نیز متاسفانه پس از یک مقاومت جانانه و مستحکم که خصلت همیشگی اش بود. پس از ۳ ماه متاسفانه برای همیشه زندگی را وداع گفت و ما را تنها گذاشت.
در این مدت تمامی شما عزیزان با تمام وجود و مهربانی لحظه به لحظه در کنارمان بودید. از دور دست ترین روستاهای کردستان تا مراکز کار و تولید در شهرهای بزرگ ایران تا شمار زیادی از کارگران و کولبران و از تمام نقاط این جهان پهناور با ما و فرهاد عزیزمان تماس گرفتید. احوالش را پرسیدید، برای دردهایش اشک ریختید و نهایتا در مراسماتی بی نظیز او را برای اخرین بار وداع گفتید‌.
در اینجا وظیفه خود میدانیم که به عنوان همسر و فرزندان فرهاد شعبانی از تمامی شما عزیزان نهایت تشکر و قدردانی را نماییم.آرزوی ما جبران این دریای لطف و محبت و مهربانی شما است در شادیهایتان.
به خود میبالیم که ما و فرهاد عزیز، انسانهای عزیزی چون شما را در کنار خود داریم.

گرامی باد یاد و خاطرات فرهاد عزیزمان
از طرف خانواده فرهاد شعبانی
زهرا هادی
آرام، فواد و اشکان شعبانی
13/07/2021

پست های مرتبط این دسته

قطعنامه ارزیابی و راه حل پلنوم نهم کومەله در در رابطە با کشمکش های درون حزب کمونیست ایران

komalah

قطعنامە پلنوم نهم کمیتە مرکزی کومەلە در رابطە با ادامە تلاش ها برای شکل دادن بە یک قطب چپ سوسیالیست در کردستان

komalah

اطلاعیە پایانی پلنوم نهم کمیتەمرکزی کومەلە (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)

komalah