کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
کردستان

گرامیداشت روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان در شهر مریوان

 

بنا بە گزارش دریافتی از شهر مریوان ، بعد از ظهر امروز چهارشنبە ٣آبان ١٤٠٠ خورشیدی برابر با ٢٤نوامبر ٢٠٢١جمع چشمگیری از زنان و مردان آزادیخواە و برابری طلب این شهر بە مناسبت ٢٥ نوامبر روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان در” پارک ملت ” شهر مریوان اقدام بە تجمع و گردهمایی نمودند.
تجمع کنندگان با گرامیداشت یاد و خاطرە زنان جانباختە چە در خشونت و سرکوب دولتی و چە در خشونت خانوادە و جامعە کە محصول مناسبات و فرهنگ طبقاتی و مردسالار با حمایت مذهب است ، و چە در نبرد برای رهایی و برابری جانباختەاند، یاد همە زنان مبارز و برابری طلب را ارج نهادند. در این گردهمایی در مورد مسائل و معضلات جامعە و بویژە مسائل زنان ، خشونت علیە زنان ، تشکل مستقل زنان و ویژەگی آن و دیگر معضلات امروز جامعە بحث و تبادل نظر آنجام گرفت و بر ارادە جمعی در نبرد متحدانە زنان و مردان اگاە و برابری طلب در ضدیت با خشونت علیە زنان تاکید شد. پایان بخش این مراسم ، پخش شیرینی و شادباش این روز جهانی بە همە زنان و مردان حاضر در گردهمایی بود.

چهارشنبە ٢٤ نوامبر ٢٠٢١

پست های مرتبط این دسته

گرامیداشت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان در سنندج

komalah

برگزاری مراسم گرامیداشت ٢٥ نوامبر در شهر سقز

komalah

گرامیداشت ٢٥نوامبر روز جهانی علیە خشونت بر زنان در سنندج

komalah

برگزاری مراسم گرامیداشت ٢٥ نوامبر در شهر سقز

komalah

گرامیداشت ٢٥نوامبر روز جهانی علیە خشونت بر زنان در سنندج

komalah

اعتراض دانشجویان در شهرهای مختلف اقلیم کردستان

komalah