کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
کردستان

گرامیداشت ٢٥نوامبر روز جهانی علیە خشونت بر زنان در سنندج

بنا بە گزارش دریافتی از سنندج روز پنج شنبە ٤ آذر جمعی از زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب در این شهر طی مراسمی در کوە “آبیدر” روز جهانی خشونت علیە زنان را گرامی داشتند.

در این گردهمایی  یکی از زنان شرکت کنندە، طی سخنانی  بە تاریخچە و شکل گیری ٢٥ نوامبر و اهمیت جهانی این روز در مقابلە با خشونت علیە زنان پرداخت. همچنین در این گردهمایی توصیخاتی درمورد قتل های ناموسی در ایران و کردستان کە نشات گرفتە از فرهنگ طبقاتی و مردسالار است، دادە شد. مراسم در میان احساسات گرم حاضرین و شادباش این روز جهانی  به پایان رسید.

پست های مرتبط این دسته

صدور حکم زندان علیه فعال کارگری و فعال حقوق زنان مریم صادقی

rezan

پایان موفقیت آمیز کنگره 18 کومه له

rezan

ادامه جستجو برای پیدا شدن سه کولبر در دره بنار

rezan

مرگ کارگر ساختمانی در کرمانشاه

rezan

تجمع اعتراضی کارکنان دادگستری شهرستان سقز

rezan

واژگونی تانکر حامل مازوت و انفجار شبکه گاز شهری در سنندج

rezan