کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
کردستان

گرامیداشت ٢٥نوامبر روز جهانی علیە خشونت بر زنان در سنندج

 

بنا بە گزارش دریافتی از سنندج امروز پنج شنبە ٤ آذر ١٤٠٠ خورشیدی برابر با ٢٥ نوامبر ٢٠٢١ جمعی از زنان و مردان آزادی خواه وبرابری طلب در این شهر طی مراسمی در کوە “ابیدر” روز جهانی خشونت علیە زنان را گرامی داشتند. در این گردهمایی یکی از زنان شرکت کنندە ، طی سخنانی بە تاریخچە و شکل گیری ٢٥ نوامبر و اهمیت جهانی این روز در مقابلە با خشونت علیە زنان پرداخت . همچنین در این گردهمایی توصیخاتی درمورد قتل های ناموسی در ایران و کردستان کە نشآت گرفتە از فرهنگ طبقاتی و مردسالار است ، دادە شد . مراسم در میان احساسات گرم حاضرین و شادباش این روز جهانی بە هم، پایان یافت.

پست های مرتبط این دسته

گرامیداشت 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان در سنندج

komalah

برگزاری مراسم گرامیداشت ٢٥ نوامبر در شهر سقز

komalah

گرامیداشت ٢٥نوامبر روز جهانی علیە خشونت بر زنان در سنندج

komalah

برگزاری مراسم گرامیداشت ٢٥ نوامبر در شهر سقز

komalah

گرامیداشت روز جهانی مبارزە با خشونت علیە زنان در شهر مریوان

komalah

اعتراض دانشجویان در شهرهای مختلف اقلیم کردستان

komalah