کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
اطلاعیه سایر سازمان و نهادها

گرامیدشت هشتم اکتبر روز جهانی کودک از سوی ژینگە دوستان زاگروس

ما جمعی از فعالین محیط زیست امروز دور هم جمع شدەایم تا بر مسئولیتی، کە در پاس داشت و تلاش برای تامین حقوق کودکان بر عهدە ما (ژینگە دوستان زاگروس)و هر انسان بزرگسالی هست تاکید بکنیم.
ما ضمن تاکید بر تمام ٥٤ مادە و دو پروتکل کنوانسیون جهانی حقوق کودک، اعلام میدارم کە همچنان کە انسانها وظیفە دارند بر ای حفظ محیط زیست و (ترویج فرهنگ زیستگاە دوستی) تلاش کنند،بدیهی است کە کرامت، سلامت و حقوق زیستندگان کە هر انسانی را هم شامل میشود نمی تواند مسئولیت و دغدغە فعالین اجتماعی نباشد.لذا تلاش برای تامین شرایطی عاری از تبعیض،ستم،محرومیت و نا امنی برای کودکان وظیفە هر انسان بزرگسالی است و ما امروز هشتم اکتبر روز جهانی کودک دور هم جمع شدەایم کە پیشگام (ترویج فرهنگ تکریم و تلاش برای تحقق حقوق نهادینە شدە کودکانمان) باشیم.همچنان کە در این کنوانسیون بە طور خلاصە تاکید شدە است
– هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.
– زمانی‌که در رابطه با کودکان تصمیم‌گیری می‌شود، باید منافع عالیه آنان در راس قرار گیرد.
– کودکان حق حیات را محیطی سالم و به تبعیت از هویتی آمیخته با المان های طبیعی خود را داشته و باید بر مبنای آن رشد کنند.
– کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می‌شود، باید مورد توجه قرار گیرد.
مردم شریف و مترقی مریوان ما می پرسیم با توجە بە آنچە گفتە شد آیا ازدواج کودکان،کار و کولبری کودکان و اعدام کسانی کە در سن زیر ١٨ سال مرتکب جرم شدەاند با تمام کنواسیونهای جهانی حقوق کودک در تضاد و مغایرت نیست؟ آیا جنگها و کشور گشائیهایی کە میلیونها کودک را آوارە و محروم میکند، نتیجە ارادە ویرانگر و تموح ظالمانە بزرگسالانی نیست کە دولتها و کمپانیهای اقتصادی را در این مسیر مرگبار هدایت میکنند؟ یقینا هر آنچە در جهان کنونی انجام میشود بیشترین آسیب را بە کودکان میرساند و ما وظیفەی وجدانی و انسانی خود میدانیم همگان را بە تلاش و مبارزە برای رسیدن بە شرایطی اجتماعی فرابخوانیم، کە در آن حقوق هر انسانی و در درجە اول حقوق کودکان تامین و تحقق یافتە باشد.
گرامی باد هشتم اکتبر روز جهانی کودک.
(ژینگە دۆستانی زاگرۆس)

پست های مرتبط این دسته

اطلاعیه «مدافعین حقوق زنان در ایران» بمناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان (نوامبر 2021) در دفاع از حقوق و شخصیت زنان،

komalah

‏‎يكبار ديگر خانواده بزرگ خاوران، در سوگ نشست.

komalah

بیانیه مطبوعاتی تظاهرات در اوبرلین

komalah

20 سال جنگ و خون ریزی حاصل دموکراسی امریکایی برای کارگران، زنان و مردم ستمدیده درافغانستان

komalah

اطلاعیه نهاد های همبستگی …

komalah

بیانیه شماره ۲ کمیته دفاع از کارگران اعتصابی

foad