خطوط عمده سیاست کومه له در مورد همکاری و تنظیم مناسبات با احزاب سیاسی در کردستان مصوب کنگره ۱۷ کومه له

تیرماه ۱۳۹۶ ژوئیه ۲۰۱۷ مقدمه: جامعه کردستان تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی علاوه بر بی حقوقی…

اطلاعیه پایانی کنگره ۱۷ کومه له

هفدهمین کنگره کومه له ( سازمان کردستان حزب کمونیست ایران)، در هفتهآخرتیر ماه سال ۱۳۹۶ (نیمه…