اطلاعیە کمیتە مرکزی کومەلە در محکومیت یورش جنایتکارانه ارتش ترکیە به عفرین

۲۰۱۸-۰۱-۲۲| ۱۳۹۶-۱۱-۰۲ سرآنجام بعد از روزها تهدید و چنگ و دندان نشان دادن اردوغان رئیس جمهوری…