اطلاعیۀ کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی (۱۳۹۸-۱۳۹۷)

سه شنبه ۱۸ سپتامر ۲۰۱۸ | ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ در آستانۀ سال تحصیلی جدید قرار داریم.…