دومین راهپیمائی جهانی جنبش ” جمعه ها برای آینده “

دوشنبه – ۶ خرداد – ۱۳۹۸ , ۲۷ – ۰۵ – ۲۰۱۹ در روز جمعه سوم…