اعدام ۵۹ تن از جوانان مهاباد به دست جنایتکارانی که قبای اصلاح طلبی به تن کرده اند

امروز یک شنبه دوازدهم خرداد سالروز اعدام جنایتکارانه ۵۹ تن از مبارزان و نوجوانان شهر “مهاباد”…