جمهوری اسلامی مدافع دروغین مردم فلسطین

پنجشنبه – ۱۶ خرداد – ۱۳۹۸ , ۰۶ – ۰۶ – ۲۰۱۹ روز چهارشنبه پانزدهم خرداد…