کشتار ۶۷ برگی از کارنامه خونین جمهوری اسلامی

  ماههای مرداد و شهریور یادآور یکی از جنایات هولناکی است که در دوران حاکمیت جمهوری…