جانیانی که بر مسند قضاوت تکیه داده اند !

  اعلام شده بود که روز شنبه دوازدهم مردادماه جلسه دادگاه متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه…