برگی از تاریخ مقاومتی عادلانه و سرفرازانه در کردستان بخش سوم و پایانی

      توازن قوای نظامی به تدریج به زیان نیروهای پیشمرگ تغییر کرد و سرانجام…