مذهب ابزار درونی سرکوب کارگران و مردم زحمتکش

مذهب در جوامع طبقاتی امروز، در همان حال که اعتقادات توده های وسیعی از کارگران و…