بمبگذاری های همزمان در مناطق ادلب و عفرین

روز یکشنبه ۴ مرداد ماه، در جریان بمبگذاری های همزمان در منطقه ادلب واقع در شمال غربی…

کرونا در کارگاههای عرقریزان جهان

یک بار دیگر جهان سرمایه داری چرک وکثافتش را بیرون ریخت.اگر دوازده سال پیش این حباب…