حزب ابزار نبرد طبقاتی یا ترازوی سنجش خلوص ایدئولوژیک ؟ قسمت دوم و پایانی

حسن رحمان پناە در دو عنوان بخش اول نوشتە بە چگونگی ایجاد کومەلە، ویژگی آن و…

کومەله، نیم قرن مبارزە در راە آزادی و سوسیالیسم ! بخش اول 

حسن رحمان پناە ۲۶ بهمن روز کومه له در راە است. ۴٢ سال قبل در چنین…

ادامه فعالیت تبلیغی به مناسبت روز کومه له در بانه

بنابر خبر دریافتی از بانه، یکشنبه شب ۲۶ بهمن ماه شماری از دوستداران کومه له در…

تداوم فعالیت تبلیغی به مناسبت روز کومه له در سقز

به گزارش دریافتی شماری از دوستداران کومه له در شهر سقز روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه…

برگزاری مراسم روز کومه له در اطراف تهران

به گزارش دریافتی  روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه، شماری از دوستداران کومه له و حزب کمونیست…

گرامیداشت  روز کومه له  در شهر مریوان

برپایه خبر دریافتی  روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه، شماری از دوستان و دوستداران کومه له و…

برگزاری دو مراسم به مناسبت روز کومه له در شهر سنندج

بنابه گزاراشات دریافتی روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه جمعی از کارگران ساختمانی شهر سنندج همچنین جمعی…

ادامه فعالیت تبلیغی به مناسبت روز کومه له در سنندج

گزارش رسیده از شهر سنندج حاکی از ادامه فعالیت تبلیغی به مناسبت ۲۶ بهمن روز کومه…