طبقە کارگر و  اول ماە مە(بخش اول)

حسن رحمان پناە اول ماه مه ، روز اتحاد بین المللی و رزم مشترک طبقە کارگر…

مارکسیسم و روانکاوی

Marxismus und Psychoanalyse مترجم: شورش کریمی مارکسیسم و روانکاوی نویسندە: روبن اوسبورن Reuben Osborn مقدمه مترجم:…

جراحی ۱۵۰ کتاب تاریخی توسط «فرهاد حکیم‌زاده»!

        بهرام رحمانی bahram.rehmani@gmail.com فاتحان تاریخ خود را آن طوری که دل‌شان می…

تجمع سراسری بازنشستگان کشور

صبح روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه به دنبال انتشار فراخوانی، بازنشستگان سراسر کشور برای چندمین بار…

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت  گلدیران

کارگران شرکت صنایع گلدیران روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه در اعتراض به سطح نازل دستمزدها  و…

اعتصاب و تجمع کارگران شرکت  گلدیران

کارگران شرکت صنایع گلدیران روز یکشنبه ۵ اردیبهشت ماه در اعتراض به سطح نازل دستمزدها  و…

تجمع کارگران راه آهن شمال مازندران

روز شنبه ۴ اردیبهشت ماه، شماری از کارگران راه آهن شمال مازندران، در اعتراض به عدم…

اعتراض کارگران فروشگاه های برند در استانهای شمالی

شماری از کارگران فروشگاه های برند در استان های شمالی  روز شنبه ۴ اردیبهشت ماه در…