مذهب ابزار درونی سرکوب کارگران و مردم زحمتکش

سه شنبه – ۱۴ خرداد – ۱۳۹۸ , ۰۴ – ۰۶ – ۲۰۱۹ مذهب در جوامع…