کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

آگوست 21, 2019

سخن روز مهم

تشدید فضای ارعاب نشانه ضعف رژیم است

در چند ماه گذشته و پس از بالا گرفتن تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و بازگرداندن مجدد تحریم های اقتصادی از جانب آمریکا، بیکاری...