کارگران هفت تپه مرعوب نمی شوند

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه طی اطلاعیه ای به تاریخ سه شنبه هشتم مهر ماه ۱۳۹۹…