کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
صفحه اصلی » Archives for بهروز ناصری

نویسنده: بهروز ناصری

مطالب رسیده

درک وارونه از آگاهی و نکات مهم دیگر (در نقد نظرات صلاح مازوجی)

بهروز ناصری
بهروز ناصری یکشنبه 9 ژانویه 2022 مقدمه هر چند کار و مشغله ها زیادند و طبق معمول با ذیق وقت مواجه هستم، اما ضرورت ایجاب میکند تا در بطن کار و مشغله های فراوان، وقتی پیدا کرد تا روی موضوعات سیاسی که پرداختن به آنها بویژه در این شرایطی که......