کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
Home » Archives for komalah

komalah

اطلاعیه ها و بیانیه ها

قطعنامە پلنوم نهم کمیتە مرکزی کومەلە در رابطە با ادامە تلاش ها برای شکل دادن بە یک قطب چپ سوسیالیست در کردستان

komalah
  با توجە بە وضعیت کنونی جامعە ایران و کردستان، کە اساسی ترین مشخصه آن گسترش اعتراضات گسترده کارگران و سایر اقشار محروم و تحت...