تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه ارومیه

بنا به گزارشات منتشره روز شنبه ۱۸ مردادماه، شماری از کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی در ارومیه…

تجمع اعتراضی کارگران میان آب

بنا به گزارش منتشره روز شنبه ۱۸ مردادماه، شمار زیادی از کارگران بازنشسته میان آب دست…

هشتمین روز اعتراض سراسری در پالایشگاه های ایران

روز شنبه ۱۸ مرداد ماه برای  هشتمین روز متولی کارگران پالایشگاه های ایران  اعلام کردند تا…

اعتراض کارگران شهرداری میرجاوه

روز پنج شنبه ۱۶ مرداد ماه کارگران شهرداری میرجاوه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه…

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری روانسر

بنابه خبر دریافتی روز جمعه  ۱۷ مرداد ماه شماری از کارگران شهرداری روانسر در اعتراض به…

تجمع اعتراضی پرسنل کلینیک مهرگان بهبهان

شماری از پرسنل کلینیک مهرگان بهبهان روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه در اعتراض به عدم پرداخت…

تجمع اعتراضی مالباختگان مجتمع تجاری آدینه رشت

تجمع مالباختگان مجتمع تجاری آدینه رشت که روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه برگزار گردید با دخالت…

تجمع اعتراضی بازنشستگان فرهنگی در تهران

روز چهارشنبه ۱۵ مرداد، جمعی از فرهنگیان بازنشسته با تجمع مقابل وزارت آموزش و پرورش اعتراضشان…