تجمع اعتراضی کارگران نیروگاه ارومیه

بنا به گزارشات منتشره روز شنبه ۱۸ مردادماه، شماری از کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی در ارومیه…

تجمع اعتراضی کارگران میان آب

بنا به گزارش منتشره روز شنبه ۱۸ مردادماه، شمار زیادی از کارگران بازنشسته میان آب دست…

تداوم تجمع کارگران هفت تپه

کارگران معترض مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  به همراه خانواده های خود روز شنبه…

تجمع کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان

صبح روز شنبه ۱۸ مرداد ماه، جمعی از کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان در…

ادامه تجمع کارگران هفت تپه

روز جمعه ۱۷ مرداد ماه کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای چهل و…

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری روانسر

بنابه خبر دریافتی روز جمعه  ۱۷ مرداد ماه شماری از کارگران شهرداری روانسر در اعتراض به…

تجمع اعتراضی پرسنل کلینیک مهرگان بهبهان

شماری از پرسنل کلینیک مهرگان بهبهان روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه در اعتراض به عدم پرداخت…

تجمع اعتراضی مالباختگان مجتمع تجاری آدینه رشت

تجمع مالباختگان مجتمع تجاری آدینه رشت که روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه برگزار گردید با دخالت…