اعتصاب رانندگان خودروهای پسماند شهرداری ارومیه

روز سه شنبه ۷ اردیبهشت ماه، شماری از رانندگان خودروهای پسماند شهرداری ارومیه در اعتراض به…