کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
Home » اخبار » ایران » صفحه 750

ایران

اخبار ایران

نامه اعتراضی 5 سندیکای فرانسه در خصوص سرکوب فعالین کارگری

پنج سندیکای کارگری فرانسه  از جمله” کنفدراسیون دموکراتیک کار فرانسه،کنفدراسیون عمومی کار، فدراسیون سندیکایی متحد، اتحادیه سندیکاهای همبسته و اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل” طی انشتار...