کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
Home » اطلاعیه ها و بیانیه ها

اطلاعیه ها و بیانیه ها

اطلاعیه ها و بیانیه ها صفحه ویژه بمانسبت غم از دست دادن رفیق فرهاد شعبانی فارسی

اطلاعیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران به مناسبت جانباختن رفیق فرهاد شعبانی

rezan
به مناسبت جانباختن رفیق فرهاد شعبانی با تأسف فراوان رفیق فرهاد شعبانی عضو کمیته مرکزی کومه له، عضو کمیته تشکیلات خارج کشور و چهره قدیمی...
اطلاعیه ها و بیانیه ها سخن روز مهم

خواست مردم فلسطین برای تشکیل کشور و دولت مستقل خود را به یک جنبش جهانی تبدیل کنیم!

rezan
مردم ستمدیدە فلسطین یک بار دیگر مورد یورش جنایتکارانه ارتش اسرائیل قرار گرفتەاند تا باز هم دهها نفر از آنها قربانی سیاست های نژادپرستانە دولت...