کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
Home » مطالب رسیده » صفحه 2

مطالب رسیده

مطالب رسیده

فراخوان دادخواهان خاوران ودعوت ازرسانه ها برای برگزاری یک «دادگاه رسانه ای» و پاسخگو کردن عاملان و آمران کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ درعرصه داخلی و بینالمللی

komalah
  امروز دیگربرکسی پوشیده نیست که به فرمان مستقیم خمینی و فتوای صادره از طرف وی، چند هزارتن از زندانیان سیاسی و عقیدتی که احکام...