کومه له_سازمان کردستان حزب کمونیست ایران
Home » ارومیه

ارومیه

اخبار ایران

اعتصاب رانندگان خودروهای پسماند شهرداری ارومیه

روز سه شنبه 7 اردیبهشت ماه، شماری از رانندگان خودروهای پسماند شهرداری ارومیه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به اعتصاب زدند....