تداوم اعتراضات خونین در عراق

روز دوشنبه ۷ بهمن ماه، در جریان حمله نیروهای امنیتی عراق به معترضان در میدان “حبوبی”…

ادامه اعتراضات ضد دولتی در لبنان

هزاران نفر از معترضان لبنانی روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه تنها ساعاتی پس از اعلام نام…

معرفی دولت جدید لبنان و ادامه اعتراضات

روز سه شنبه ۱ بهمن ماه، دولت جدید لبنان پس از حدود یک ماه بن بست…

استمرار اعتراضات ضد دولتی در لبنان

جنبش اعتراضی و بیسابقۀ مردم در لبنان که روز ١٧ اکتبر علیۀ کلیۀ احزاب و سیاستمردان…

تداوم اعتراضات ضد دولتی در عراق

روز جمعه ۶ آبانماه، شمار زیادی از معترضان در شهرهای مختلف عراق با آمدن به خیابان…

ادامه و گسترش اعتراضات کارگران پتروشیمی بندر خمینی

روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه شماری از کارگرن پتروشیمی بندر خمینی در اعتراض به سطح پایین دستمزدها…

اعتراضات ضد دولتی در جمهوری چک

روز سه شنبه ۱۴ خردادماه، دهها هزار نفر از شهروندان چک با تجمع در “پراگ” پایتخت…