گرامی باد یاد انقلاب کارگری ۱۹۱۷ روسیه (بخش دوم و پایانی)

حکومت نوپای کارگری وارث ویرانی های یک جنگ امپریالیستی، صنایع ویران شده، کشاورزی آسیب زده، قحطی و…

گرامی باد یاد انقلاب کارگری ۱۹۱۷ روسیه (بخش اول)

فردا پنجشنبه ۷ نوامبر برابر با ۱۶ آبان سالگرد انقلاب کارگری روسیه است. ۱۰۲ سال پیش…