بحران مسکن در ایران علل و عوارض آن

بحران مسکن حادتر از همیشه، بر مجموعه بحرانهای گریبانگیر جامعه ایران افزوده شده است.  این بحران…