صدور حکم ۶ سال زندان در مورد بهنام ابراهیم زاده

روز یکشنبه ۱۰ شهریور ماه، بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید…